Excel Training and Consulting

Nov 11th, 2019Somkiat Foongkiat
การอบรมแบบ Private + Public สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) (สสท) ที่สสท ผมสอนในห้องนี้มาตลอด 19 ปี จากจอคอมพิวเตอร์แบบกล่องหนาๆจนมาถึงยุคจอแบน  รายชื่อด้านล่างนี้เป็นเพียงบางส่วนที่เคยให้เกียรติมาเข้าเรียนกับผมที่สสทในช่วง 19 ปี…
Nov 11th, 2019Somkiat Foongkiat
Excel Expert Training ผ่านร้อนผ่านหนาวมาหลายปี ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2539 เริ่มเปิดอบรมที่สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี(ไทย-ญี่ปุ่น) เป็นการอบรมแนวใหม่ซึ่งไม่เคยมีใครทำมาก่อนโดยเน้นการนำ Excel ไปประยุกต์ใช้กับงานธุรกิจโดยตรง ต่อมาจึงนำบทเรียนสร้างขึ้นเป็นเว็บให้เรียนรู้กันได้ฟรีๆ เริ่มจากเว็บหน้าเดียวในปีพ.ศ. 2542 จนมาถึงวันนี้ แทบไม่น่าเชื่อว่าเว็บ…
Nov 11th, 2019Somkiat Foongkiat
Excel@ExcelExpertTraining.com097-140-555502-718-9331   หลักสูตรแนะนำ เรื่องรีบรู้เพื่อพร้อมใช้ Excel ทำงานแบบ Fast and Easy บนเส้นทางลัด Pivot Table สู่การสร้าง Dashboards หันมาใช้…
Nov 11th, 2019Somkiat Foongkiat
Category: Cost
โดย อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร เราต้องยอมรับกันอย่างหนึ่งว่า การศึกษาหาความรู้เป็นสิ่งจำเป็นที่ทุกคนต้องมีความรู้ในการประกอบอาชีพ ความรู้ที่ต้องมีประดับไว้เพื่อให้รู้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน การขวนขวายหาความรู้เพิ่มเติมเป็นสิ่งที่ควรกระทำไม่ต่างอะไรกับการเติมน้ำในแก้วที่ไม่มีวันเต็ม ยิ่งมีความรู้มากเท่าใดก็ยิ่งทำให้แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น การหาความรู้ที่ลงทุนน้อยที่สุดก็คือการติดตามข้อมูลข่าวสารทางหนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ อาจจะหาความรู้โดยการลงทุนซื้อหนังสือ ตำราวิชาการต่างๆ ที่ลงทุนไม่มากนักมาอ่านเพิ่มเติม หรือเข้ารับการอบรมสัมมนาจากวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่จะต้องเสียค่าใช้จ่าย…
Mar 23rd, 2015Somkiat Foongkiat
Category: Cost
วิธีการชำระเงินค่าอบรม เมื่อได้รับการยืนยันให้ทราบว่าสามารถจองวันและเวลาอบรมได้ตามต้องการแล้ว จึงชำระเงิน โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร ซึ่งจะแจ้งหมายเลขบัญชีให้ทราบเมื่อจองวันได้แล้ว ส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่ไลน์ : sfkline หรืออีเมล การชำระเป็นเช็ค ขอให้เป็นเช็คบริษัทขีดคร่อมและขีดฆ่าผู้ถือ สั่งจ่ายให้แก่นายสมเกียรติ ฟุ้งเกียรติ (ไม่รับเช็คส่วนบุคคลหรือเช็คลงวันที่ล่วงหน้า) หรือ…
Mar 23rd, 2015Somkiat Foongkiat
Category: Cost
ราคาค่าอบรม Excel แบบส่วนตัวหรือ 1 – 6 คน (Private Training) ราคาค่าอบรม ตัวเลขในภาพเป็นราคารวมทั้งสิ้นสำหรับการอบรมทั้งกลุ่ม ไม่ใช่ต่อคน และไม่มี VAT ค่าอบรมนี้จ่ายให้กับอาจารย์สมเกียรติในนามบุคคลธรรมดา…
Mar 23rd, 2015Somkiat Foongkiat
Category: Cost
เงื่อนไขสำคัญ สำหรับการติดต่อ นัดหมาย เลื่อน หรือยกเลิกการอบรม นอกจากการโทรศัพท์ติดต่อกันแล้ว ขอให้ใช้อีเมล ไลน์ หรือ Message ย้ำเรื่องที่หารือกัน เพื่อใช้เป็นหลักฐานชัดเจน การเลื่อนวันอบรมที่จองไว้ ต้องแจ้งก่อนวันอบรมอย่างน้อย 15…
loader