เงื่อนไขสำคัญ

March 23, 2015
Category: Cost

เงื่อนไขสำคัญ สำหรับการติดต่อ นัดหมาย เลื่อน หรือยกเลิกการอบรม

  • นอกจากการโทรศัพท์ติดต่อกันแล้ว ขอให้ใช้อีเมล ไลน์ หรือ Message ย้ำเรื่องที่หารือกัน เพื่อใช้เป็นหลักฐานชัดเจน
  • การเลื่อนวันอบรมที่จองไว้ ต้องแจ้งก่อนวันอบรมอย่างน้อย 15 วัน โดยสามารถเลื่อนไปเป็นวันอื่นซึ่งอยู่ภายในเดือนเดียวกันหรือไม่เกินกว่า 30 วันจากวันเดิมที่ขอเลื่อน ทั้งนี้จะเลื่อนได้หรือไม่แล้วแต่ว่ายังมีวันว่างอยู่หรือไม่ด้วย
  • การยกเลิกวันอบรมที่จองไว้ ต้องแจ้งก่อนวันอบรมอย่างน้อย 30 วัน จึงจะคืนเงินค่าอบรมที่จ่ายล่วงหน้า
  • ถ้าบริษัทเป็นผู้จ่ายเงิน โปรดให้รายละเอียดของชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขผู้เสียภาษีที่ต้องการระบุในใบเสร็จรับเงิน และหากมีการหักภาษี ขอให้มอบหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายให้ด้วยในวันแรกที่เริ่มอบรม

พยายามหลีกเลี่ยงการเลื่อนนัด เนื่องจากยังมีผู้ที่ต้องการมาอบรมกับผมอีกเป็นจำนวนมาก จะได้ไม่กระทบกับแผนของผู้อื่นที่กำลังรอคอยหรืออยากจะมาสมัครเข้าอบรม