ราคาค่าอบรมแบบส่วนตัว 1 – 6 คน

March 23, 2015
Category: Cost

ราคาค่าอบรม Excel แบบส่วนตัวหรือ 1 – 6 คน (Private Training)

  • ราคาค่าอบรม ตัวเลขในภาพเป็นราคารวมทั้งสิ้นสำหรับการอบรมทั้งกลุ่ม ไม่ใช่ต่อคน และไม่มี VAT

    ค่าอบรมนี้จ่ายให้กับอาจารย์สมเกียรติในนามบุคคลธรรมดา ซึ่งเข้าข่ายเงินได้ตามมาตรา 40(2) ซึ่งจำนวนเงินค่าอบรมยังไม่ถึงเกณฑ์หักภาษี แต่หากมีการหักภาษี โปรดมอบใบหักภาษีให้ในวันอบรมวันแรกด้วย

    Price Private 20200317

คลิกลิงก์เพื่อดูเนื้อหาหลักสูตรอบรมแบบ Public

แบบ 1 วัน แบบ 2 วัน

ตัวอย่างที่ 1 ต้องการอบรมหลักสูตรที่ใช้เวลาอบรม 6 ชั่วโมงและกำหนดเนื้อหาตามใจ โดยเลือกเข้าอบรมวันละ 3 ชั่วโมง มีผู้เข้าอบรม 6 คน คิดเป็นเงินค่าอบรมรวมทั้งสิ้น 30,000 บาท แต่ถ้าต้องการใช้เวลาอบรมวันละ 6 ชั่วโมงเพื่ออบรมให้เสร็จใน 1 วัน คิดเป็นเงินรวมทั้งสิ้น 35,000 บาท
(หากเลือกอบรมตามเนื้อหาของหลักสูตร Public ใช้เวลาอบรม 1 วัน ค่าอบรมจะเหลือเพียง 23,000 บาท)

ตัวอย่างที่ 2 ต้องการอบรมหลักสูตรที่ใช้เวลาอบรม 12 ชั่วโมงและกำหนดเนื้อหาตามใจ โดยเลือกเข้าอบรมวันละ 3 ชั่วโมง มีผู้เข้าอบรม 6 คน คิดเป็นเงินค่าอบรมรวมทั้งสิ้น 45,000 บาท แต่ถ้าต้องการใช้เวลาอบรมวันละ 6 ชั่วโมงเพื่ออบรมให้เสร็จใน 2 วัน คิดเป็นเงินรวมทั้งสิ้น 55,000 บาท
(หากเลือกอบรมตามเนื้อหาของหลักสูตร Public ใช้เวลาอบรม 2 วัน ค่าอบรมจะเหลือเพียง 45,000 บาท)

หมายเหตุ

ผู้ติดตาม (Observer) หมายถึง ผู้ที่เข้ามาร่วมฟัง ช่วยซักถาม และร่วมเรียนด้วยโดยไม่ได้ลงมือฝึกใช้ Excel เหมาะสำหรับหัวหน้าหรือผู้บังคับบัญชาที่ต้องการเข้าสังเกตุการณ์หรืออธิบายปัญหาในการทำงานที่ควรหาทางแก้ไข และติดตามว่าพนักงานของตนได้เรียนอะไรไปบ้างต่อไปจะได้มอบหมายงานได้ถูกต้อง

ถ้าต้องการอบรมวันละ 6 ชั่วโมง เริ่มเวลา 9:00 – 16:00 น มีพักช่วงเช้าบ่ายช่วงละ 15 นาที และพักเที่ยง 1 ชั่วโมง 

ไม่บริการอาหารเที่ยง เชิญหาของอร่อยจากซอยข้างเคียงรับประทานกันเอง


ราคาค่าอบรม ในกรณีขอคำปรึกษา (Consulting) 
หรือต้องการอบรมเป็นภาษาอังกฤษ

  • ราคาค่าอบรม 12,000 บาทต่อคนต่อ 3 ชั่วโมง และมีผู้ติดตามได้ 1 คน
    หากต้องการอบรมเต็มวันๆละ 6 ชั่วโมง เพิ่ม 5,000 บาทต่อวัน