เงื่อนไขสำคัญ
สำหรับการติดต่อ นัดหมาย เลื่อน คืนเงิน หรือยกเลิกการอบรม

 

กรณีสมัครเรียนแบบกลุ่มร่วมกับผู้อื่น (Public Class)

 • ลงทะเบียนจองอบรมไว้ก่อนโดยยังไม่ต้องโอนเงิน รอจนกว่าจะได้รับแจ้งยืนยันการจัดอบรมแน่นอนและแจ้งให้โอนเงิน จึงค่อยดำเนินการโอนเงินภายใน 3 วัน (รายละเอียดวิธีการโอนเงินแจ้งไว้ในอีเมลใบเสนอราคาที่ส่งมาให้ก่อนแล้ว)

 • กรณีต้องทำเรื่องขอไปเรียนแล้วให้บริษัทเป็นผู้โอนเงิน ก่อนจะมาลงทะเบียนสมัครเรียน แนะนำให้ขออนุมัติจากหัวหน้าให้เรียบร้อยก่อนมาสมัคร หรือยินดีที่จะออกเงินตัวเองเรียนไปก่อน จากนั้นเมื่อได้รับใบเสร็จซึ่งระบุชื่อที่อยู่บริษัทไว้ จึงนำไปเบิกทดรองจ่ายคืน เพราะหากไม่สามารถโอนเงินภายใน 3 วัน จะยกเลิกการสมัครเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สนใจที่รอคิวอยู่ได้มาเข้าเรียน

 • ในวันอบรมขอให้มาก่อน 9:00 น.อย่างน้อย 15 นาที เพื่อเตรียมเครื่องโน้ตบุ้คและติดตั้งแฟ้ม หากมาสายขอให้นั่งชมการอบรมจนกว่าจะถึงช่วงพัก

 • ในการสมัครขอให้มั่นใจว่าสามารถมาเข้าเรียนได้เพราะจะไม่คืนเงินที่สมัครไว้ หากไม่สามารถมาเข้าเรียนได้ แนะนำให้ส่งผู้อื่นมาเข้าเรียนแทน โดยขอให้ตัวแทนมาเข้าเรียนตลอดการเรียนของหลักสูตร ไม่ใช่สลับตัวกันแค่บางวันหรือบางช่วงเวลา

  ถ้าต้องการเลื่อนไปเข้าอบรมในคลาสอื่น ขอให้รีบแจ้งโดยเร็วที่สุด และจะทำได้ต่อเมื่อสามารถประกาศรับสมัครคนอื่นมาเข้าเรียนแทน

 • การยกเลิกการอบรม ซึ่งมีเหตุมาจากภัยธรรมชาติ การเมือง หรืออาจารย์ยกเลิกการอบรม จึงจะคืนเงินให้ ทั้งนี้ต้องเป็นการอบรมที่ยังไม่ได้เริ่มต้นเข้าเรียนเท่านั้น

 

กรณีสมัครเรียนแบบส่วนตัว (Private Class)

 • เพื่อช่วยให้ยืดหยุ่นในการนัดวัน หากผู้เรียนติดธุระไม่สะดวกจะมาเรียนตามวันนัด สามารถเลื่อนนัดวันอบรมไปเป็นวันอื่น 1 วันก่อนหรือหลังวันที่นัดอบรม หรือเลื่อนไปเป็นวันอื่นในช่วงระยะเวลา 6 เดือน และสามารถเลื่อนนัดได้ 2 ครั้งโดยขอให้แจ้งล่วงหน้าก่อนวันอบรม 7 วัน หากแจ้งช้าหรือไม่มาเข้าเรียนในวันที่นัดไว้ ถือว่าเสียสิทธิ์วันอบรมวันนั้น

 • การแจ้งจะถือว่าสมบูรณ์ ต่อเมื่อได้อีเมลตอบรับทราบจากอาจารย์สมเกียรติแล้ว

 • การยกเลิกการอบรม ซึ่งมีเหตุมาจากภัยธรรมชาติ การเมือง หรืออาจารย์ยกเลิกการอบรม จึงจะคืนเงินให้ ทั้งนี้ต้องเป็นการอบรมที่ยังไม่ได้เริ่มต้นเข้าเรียนเท่านั้น

 

เงื่อนไขอื่น

 • ใบเสร็จและใบเกียรติบัตรจะออกในชื่อนามสกุลภาษาอังกฤษที่ลงทะเบียนไว้ 
 • นอกจากการโทรศัพท์ติดต่อกันแล้ว ขอให้ใช้อีเมล เพื่อใช้เป็นหลักฐานชัดเจน
 • ถ้าบริษัทเป็นผู้จ่ายเงิน โปรดให้รายละเอียดของชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขผู้เสียภาษีที่ต้องการระบุในใบเสร็จรับเงิน
 • ค่าอบรมนี้ไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย เนื่องจากผู้รับเงินเป็นบุคคลธรรมดาเป็นเงินได้ตาม 40(2) ซึ่งจำนวนเงินค่าอบรมยังไม่ถึงเกณฑ์หักภาษี (ดูคำวินิจฉัยข้อ 2.2)
 • พยายามหลีกเลี่ยงการเลื่อนนัด จะได้ไม่กระทบกับแผนของผู้อื่นที่กำลังรอคอยหรืออยากจะมาสมัครเข้าอบรม 

วันเวลาที่รับจัดอบรม

อังคาร-พุธ-พฤหัส    ---------------- 9:00 - 16:00

เสาร์-อาทิตย์     --------------------- 9:00 - 16:00

วันหยุดราชการ        ----------------- 9:00 - 16:00

คุยกันก่อนเริ่มเรียน  ---------------- 8:00 - 9:00

คุยกันหลังเลิกเรียน  ----------16:00 - ตามสบาย

Our Profile