คิดจะใช้ Power BI ... หันมาใช้ Excel จัดการข้อมูลก่อนดีกว่า

(Excel Expert Data Mangement)

หลักสูตรนี้ไม่มีเนื้อหาวิธีใช้ Power BI แต่เน้นที่ความสามารถของ Excel เป็นหลัก 


ประโยชน์ที่คุณจะได้รับ

 1. รอบรู้วิธีจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่การบันทึก ตรวจสอบ แก้ไข ค้นหา และสร้างรายงาน
 2. สามารถเลือกวิธีการบันทึกข้อมูลให้สะดวกกับผู้ใช้งานและลดความผิดพลาดที่เกิดจากผู้ใช้ข้อมูล
 3. สามารถออกแบบตารางคำนวณเพื่อใช้ร่วมกับ Pivot Table หรือใช้กับสูตร IF VLookup Match Index SubTotal SumIF SumArray SumProduct เพื่อหาคำตอบที่ต้องการได้ง่ายขึ้น
 4. สามารถสร้างและเลือกใช้ Dynamic Range หลายแบบ เพื่อทำให้สูตรทำงานได้และหาคำตอบได้อย่างรวดเร็ว แม้ว่าจำนวนรายการจะเพิ่มขึ้นก็ตาม
 5. รอบรู้คำสั่งบนเมนู Data เพื่อนำมาสร้างรายงานได้หลากหลายรูปแบบ ให้ยืดหยุ่นกว่าการใช้ Pivot และตอบสนองต่อหลากหลายความต้องการของผู้บริหาร
 6. สามารถใช้ข้อมูลที่เก็บไว้ใน Excel ร่วมกับแอปอื่นได้ทันที พร้อมที่จะเรียนรู้ Power BI ได้ง่ายขึ้น
 7. สามารถนำความรู้ไปใช้กับ Excel ได้ทุก version และได้เรียนรู้สูตรใหม่ใน Excel 365

 

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

 • ทุกคนที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการนำข้อมูลไปจัดทำรายงาน เจ้าหน้าที่ฝ่าย IT เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ผู้ดูแลระบบสารสนเทศ และผู้ที่เตรียมใช้ Power BI
 • ไม่จำเป็นต้องเคยใช้ Power BI,  Access หรือโปรแกรมฐานข้อมูลอื่นมาก่อน
 • เคยสร้างสูตรและใช้คำสั่งบนเมนูมาก่อนบ้าง คุ้นเคยกับการใช้เมาส์และแป้นพิมพ์
 • เนื้อหาหลักสูตรนี้เลือกเฟ้นมาให้นำไปใช้งานได้ทันที เหมาะกว่าการเรียนขั้นกลางขั้นสูงที่มีเนื้อหากว้างมากเกินไป เรื่องที่เรียนไม่ได้ใช้ เรื่องที่จำเป็นต้องใช้กลับไม่ได้เรียน หรือเรียนน้อยไป

เนื้อหา

ทุกวันนี้ Excel กลายเป็นโปรแกรมสารพัดประโยชน์ "ใช้เก็บข้อมูลทุกอย่างที่ต้องการ" ทั้งๆที่เริ่มแรก Microsoft ตั้งใจสร้าง Excel ขึ้นมาเพื่องานคำนวณเป็นหลัก แต่พอเวลาผ่านไปกลับพบว่า Excel ถูกนำมาใช้ในงานเก็บข้อมูลก่อนแทนที่จะคิดไปใช้โปรแกรมอื่น นั่นเป็นเพราะใช้ Excel ได้ง่ายกว่าและสะดวกกว่า แถม Microsoft ยังพัฒนาความสามารถของ Excel ด้านการจัดการข้อมูลให้เหนือชั้นขึ้นอยู่ตลอดเวลา เป็นการจัดทัพเพื่อให้พร้อมที่จะใช้ทำงานร่วมกับแอปตัวใหม่ ... Power BI

อย่างไรก็ตามแม้มีผู้ใช้ Excel จัดเก็บข้อมูลมากขึ้น แต่พบว่าส่วนใหญ่ยังออกแบบตารางเก็บข้อมูลไม่เป็น ทำให้ไม่สามารถใช้เมนูคำสั่ง Data ได้อย่างเต็มที่ พอจะใช้ร่วมกับ Power BI หรือแอปอื่น เพื่อส่งต่อข้อมูลจาก Excel ไปยัง Power BI หรือรับข้อมูลกลับมาวิเคราะห์ต่อ ก็ทำไม่ได้ทันทีหรือต้องสร้างสูตรยาวเหยียด เวลาจะสร้างรายงานก็ใช้เป็นแต่ Pivot Table ทั้งๆที่ยังมีทางอื่นที่เหมาะสมกว่าอยู่อีก

หลักสูตรนี้จะเปิดเผยวิธีการนำจุดเด่นในเรื่องความยืดหยุ่น ความง่ายในการคำนวณ ผนวกรวมเข้ากับความสามารถในการจัดการข้อมูล ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถใช้ Excel จัดการข้อมูลได้เปิดกว้างมากขึ้น เมื่อถึงคราวที่จะใช้ Power BI หรือแอปอื่นก็มีความรู้พื้นฐานโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่อง Relational Database พร้อมที่จะใช้ Excel + Power BI ก้าวไปพร้อมกัน เพื่อสร้างประโยชน์ได้อย่างเต็มที่
 
หลักสูตรนี้ไม่มีเนื้อหาวิธีใช้ Power BI แต่เน้นที่ความสามารถของ Excel เป็นหลัก เมื่อใช้ Excel ให้เต็มที่แล้ว แทบไม่ต้องแตะแอปอื่นเสียด้วยซ้ำ


 
 
 

หัวข้อบทเรียน ระยะเวลาอบรม 2 วัน

 • ข้อพิจารณา ข้อดีและข้อเสีย เพื่อเลือกใช้ Excel หรือโปรแกรมจัดเก็บข้อมูล หรือใช้งานต่อเนื่องกัน
 • วิธีออกแบบฐานข้อมูลแบบ Flat vs Relational Database วิธีแบ่ง file และ link file แล้วใช้รหัสเชื่อมโยง
 • วิธีสร้าง User Interface ช่วยในการบันทึกและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
  • การจัดเตรียมเซลล์สำหรับบันทึกค่าใหม่ในตำแหน่งเซลล์ที่ยอมเท่านั้น
  • Data Validation เพื่อควบคุมการบันทึกข้อมูลแบบตำแหน่งคงที่หรือย้ายตำแหน่งที่ยอมให้บันทึกได้ตามเงื่อนไข
  • Input Form เพื่อช่วยทำให้ใช้เมาส์คลิกเลือกข้อมูลได้สะดวกกว่าการพิมพ์เอง
 • วิธีใช้สูตรค้นหาและจัดการฐานข้อมูล
  • วิธีตรวจสอบแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง เช่น มีช่องว่างตามกำหนด จำนวนตัวอักษรตามกำหนด
  • วิธีใช้สีแสดงตำแหน่งข้อมูลที่ต้องการค้นหาโดยใช้ Conditional Formatting
  • วิธีใช้สูตร IF, And, OR, Choose, Vlookup, Match, Index เพื่อดึงข้อมูล
  • วิธีใช้สูตรเพื่อแยกข้อความหรือตัวอักษรออกมาใช้งาน
  • วิธีใช้สูตร Dynamic Range เพื่อกำหนดขนาดตารางฐานข้อมูลเท่าที่จำเป็นต้องใช้งาน ช่วยทำให้สูตรคำนวณเร็วขึ้น
 • วิธีใช้คำสั่งจากเมนู Data เพื่อจัดกลุ่ม จัดเรียง แยกรวมประเภทรายการหรือข้อความ และ Consolidate
  • Data Sort เรียงข้อมูลและข้อห้ามที่ต้องระวัง
  • Data Filter เพื่อจัดกลุ่มข้อมูลตามเงื่อนไขที่ซับซ้อนเกินกว่าที่คำสั่งบนเมนูจะทำได้
  • Data Consolidate เพื่อรวมตัวเลขจากหลายตารางเข้าด้วยกัน
  • Data Advanced Filter หรือ Remove Duplicate เพื่อแยกข้อมูลตามเงื่อนไขและสรุปรายการที่มีค่าแบบ Unique ไม่ซ้ำ
  • Data Text to Columns และ Flash Fill เพื่อแยกแต่ละส่วนของข้อมูลออกจากกัน
  • Data SubTotal เพื่อแบ่งกลุ่มรายการและแสดงรายละเอียดแต่ละรายการพร้อมยอดรวมแต่ละกลุ่ม ต่างจาก Pivot Table ซึ่งได้แค่ยอดรวมเท่านั้น
 • วิธีใช้สูตรหายอดรวมและเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียระหว่างการใช้สูตรบวก สูตร SUM และ SubTotal
 • วิธีปรับหน้ารายงานในชีทเดียวให้เปลี่ยนโครงสร้างได้ตามต้องการโดยอัตโนมัติ โดยใช้ SubTotal ร่วมกับ Custom View และ Outline
 • วิธีใช้สูตร Sum Array และ SumProduct เพื่อหายอดรวมแยกตามประเภทรายการ แบบทั่วไปและแบบหลายเงื่อนไข
 • วิธีดึงข้อมูลจากตารางที่มีโครงสร้างฐานข้อมูลขาดมาตรฐาน
 • วิธีสร้าง Invoice แสดงรายการสินค้า โดยใช้สูตร Multiple Match เพื่อค้นหาและเรียกดูข้อมูลซ้ำ ซึ่งตามปกติ VLookup จะหาพบแค่รายการเดียว
 • วิธีใช้ Pivot Table หรือใช้ Data Table ร่วมกับสูตร Array เพื่อเอาชนะข้อจำกัดของ Pivot Table
 • วิธีนำรูปภาพมาแสดงประกอบรายการ
 • วิธีใช้คำสั่ง HyperLink และสูตร HyperLink ช่วยนำไปสู่แต่ละส่วนในรายงานที่ต้องการโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

 • เปิดรับสมัครผู้เข้าอบรมทุกคนที่สนใจจะสมัครเพียงคนเดียวก็ได้
  (คลิกที่นี่เพื่อลงชื่อเป็น Waiting List จะได้รับแจ้งเมื่อมีกำหนดการอบรม)
 • ขอให้มาเข้าอบรมตรงเวลาเพราะต้องใช้เวลาเตรียมเครื่องให้พร้อมก่อนการอบรม และการอบรมมีเนื้อหาจากง่ายไปยากต่อเนื่องกัน
 • ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานการใช้ Excel มากนัก ขอเพียงต้องคุ้นเคยกับการใช้เมาส์และแป้นพิมพ์มาก่อน
 • โปรดนำเครื่องโน้ตบุ้คพร้อมสายชาร์ตไฟ และเมาส์มาด้วยเพื่อสะดวกในการใช้ Excel ตัวเครื่องต้องสามารถเสียบ Flashdrive ที่ช่อง USB เพื่อลงตัวอย่างที่ใช้ในการอบรม
 • ในโน้ตบุ้คติดตั้ง Windows ซึ่งลง Excel 2007/2010/2013/2016/2019/2021/365 รุ่นใดก็ได้ ที่สำคัญมากคือต้องใช้เมนูอังกฤษ

หมายเหตุ

 • ในการลงทะเบียน โปรดแจ้งแจ้งรุ่น Excel ที่ใช้อยู่ และเรื่องพิเศษที่อยากเรียน
 • เชิญมาแต่เช้า 8.00 น.หากต้องการถามปัญหาหรือพูดคุยขอคำปรึกษากับอาจารย์สมเกียรติ หรือถามหลังเลิกเรียนตอนเย็นได้ตามสบาย
 • ตอนเที่ยงเชิญเลือกรับประทานอาหารกันเองที่ซอยติดๆกันซึ่งเป็นร้านอาหารทั้งซอย
 • คลิกที่นี่เพื่อดูวิธีเตรียมพร้อมก่อนมาเข้าเรียน
Image

วันเวลาที่รับจัดอบรม

อังคาร-พุธ-พฤหัส    ---------------- 9:00 - 16:00

เสาร์-อาทิตย์     --------------------- 9:00 - 16:00

วันหยุดราชการ        ----------------- 9:00 - 16:00

คุยกันก่อนเริ่มเรียน  ---------------- 8:00 - 9:00

คุยกันหลังเลิกเรียน  ----------16:00 - ตามสบาย

Our Profile