วิธีสมัครเรียนออนไลน์แบบกลุ่ม

ตามปกติการสมัครเรียน Online Excel Expert Training เป็นการสมัครของสมาชิกแต่ละคน โดยระบบการสมัครจะออกใบเสร็จให้อัตโนมัติในนามของผู้สมัครแนบพร้อมกับอีเมลต้อนรับเข้าอบรม (ดูหน้าตาใบเสร็จ) ซึ่งสามารถนำไปขอเบิกทดรองจ่ายจากบริษัทที่ทำงานอยู่ก็ได้ แต่ถ้าต้องการให้ออกใบเสร็จในนามของบริษัทและมีการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ขอแนะนำดังนี้

ขอเชิญบริษัทส่งพนักงานสมัครเข้าเรียนแบบกลุ่มตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป พนักงานจะได้ไม่ต้องออกค่าเงินเรียนเอง โดยบริษัทที่ทำงานรับภาระออกเงินค่าเรียนให้และจะได้รับใบเสร็จรับเงินที่ออกในนามบริษัทเพื่อนำไปเป็นค่าใช้จ่ายลดภาษีได้ โดยมีขั้นตอนดังนี้

 1. ขอให้พนักงานที่ต้องการเข้าเรียนออนไลน์ ลงทะเบียนสมัครเรียนหลักสูตร ฟรี ไว้ก่อน เพื่อให้คุ้นเคยกับการเข้าเรียน และจะช่วยในการสมัครแบบกลุ่มได้ง่ายขึ้น
 2. บริษัทติดต่อแจ้งชื่อ ที่อยู่ของบริษัท ชื่อหลักสูตรที่ต้องการ พร้อมให้รายละเอียดจำนวนคน ชื่อ Username และอีเมลของพนักงานตามที่ใช้ลงทะเบียนเรียนออนไลน์ไว้แล้วมาให้ผมทราบ
 3. ผมจะจัดทำใบเสนอราคา รายละเอียดหมายเลขบัญชีธนาคารเพื่อโอนเงิน พร้อมหลักฐานทางการเงินอื่นๆตามที่บริษัทต้องการไปให้
 4. บริษัทโอนเงินค่าสมัครเรียนออนไลน์ ส่งหลักฐานการโอนเงินและส่งหนังสือรับรองหักภาษีมาแจ้งให้ผมทราบ
 5. ผมจะจัดส่งใบเสร็จรับเงินไปให้ พร้อมเปิดระบบรับพนักงานเข้าเรียน

หมายเหตุ

 • เชิญสมัครเรียนออนไลน์ ฟรี 6 หลักสูตรได้ที่ https://www.excelexperttraining.com/online/free-excel-expert-training-videos/
 • ราคาสำหรับการสมัครแบบกลุ่ม เป็นราคาเดียวกันกับราคาปกติที่สมัครรายบุคคล
 • ถ้าสมัครเป็นกลุ่มใหญ่ 10 คนขึ้นไปและไม่ได้สมัครเรียนที่ลดราคาอยู่แล้ว จะลดราคาพิเศษให้
 • ใบเสร็จรับเงินจะออกในนามผู้รับเงินที่เป็นบุคคลธรรมดาในชื่อของผมพร้อมมีสำเนาบัตรประชาชนแนบถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งผมจัดอบรมในนามบุคคลธรรมดามาตลอด
 • แม้บริษัทเป็นผู้จ่ายเงินค่าเรียน แต่สิทธิการเข้าเรียนออนไลน์ยังคงเป็นของผู้ที่ลงทะเบียนสมัครไว้ แต่ละคนสามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ้ค หรือมือถือเข้าเรียนพร้อมกันได้สูงสุด 3 เครื่องในเวลาเดียวกัน
 • โปรดศึกษาเงื่อนไขการเข้าเรียนออนไลน์ได้จาก https://www.excelexperttraining.com/online/term-of-service/
 • เชิญติดต่อผมได้ที่ โทร 097-140-5555 หรืออีเมล Excel@ExcelExpertTraining.com โดยขอให้ใช้อีเมลเป็นหลักเพื่อยืนยันหลักฐานในการติดต่อ

ขอบคุณครับ

สมเกียรติ ฟุ้งเกียรติ
Excel Expert Training