สูตร Multiple Match

การหาเลขตำแหน่งรายการข้อมูลที่ซ้ำด้วยสูตร Multiple Match

สูตร VLookup และสูตร Match มีจุดอ่อนตรงที่สูตรเหล่านี้จะทำงานกับข้อมูลที่ไม่ซ้ำเท่านั้น หากนำไปใช้กับตารางที่มีข้อมูลซ้ำจะให้คำตอบของข้อมูลรายการแรกที่ซ้ำกัน ส่วนคำสั่ง Data > Advanced หรือ Filter จะทำงานต่อเมื่อถูกสั่งใหม่เป็นครั้งๆไป ดังนั้นหากต้องการแสดงรายละเอียดของข้อมูลที่ซ้ำกันในทันทีที่มีการเปลี่ยนแปลง ต้องหันมารู้จักกับสูตรที่เรียกกันว่าสูตร Multiple Match

สูตร Multiple Match ถือเป็นสูตรที่ถูกถามกันบ่อยครั้งมาก ถึงแม้ได้เคยเขียนอธิบายไว้อย่างละเอียดหลายครั้งหลายโอกาสแล้วก็ตาม มักไม่เข้าใจว่าสูตรนี้สร้างกันได้อย่างไรหากไม่ได้เห็นขั้นตอนการสร้างทีละขั้นกับตาตัวเอง

Download ตัวอย่าง
https://excelexperttraining.com/download/MultipleMatch.xlsb

Download ตัวอย่าง
https://excelexperttraining.com/download/MultipleMatchPages.xlsb

อ่านคำอธิบายที่
https://www.excelexperttraining.com/book/index.php/course-manuals/excel-expert-managing-data/multiple-match

หากใช้ Excel 365 มีสูตร Filter จะหารายการได้ง่ายขึ้น

=Filter(DataRange,(KeyRange1=Key1)*(KeyRange2=Key2)*(KeyRange3=Key3))

เช่น

=Filter(DataRange,(ID=”A002″)*(Name=”b”)*(Amount>10))
จะแสดงรายการที่เป็นรหัส A002 ชื่อ b และมีจำนวนมากกว่า 10

เรียนรู้เพิ่มเติมได้จาก
https://www.excelexperttraining.com/book/index.php/course-manuals/search?searchword=Multiple%20Match&ordering=newest&searchphrase=all