List in List

วิธีเลือกชื่อเขตในกทม
จากนั้นอีกช่องหนึ่งจะแสดงรายชื่อแขวงให้เลือกตามเขตที่คลิกเลือกไว้
โดยใช้สูตร Indirect vs Match+Index

ชมวิธีการคิดตั้งแต่ต้น
ว่ากว่าจะทำได้ต้องลองผิดลองถูกอย่างไรบ้าง

Download ตัวอย่างหลายๆวิธี ได้จาก
http://excelexperttraining.com/download/ListinList.zip