คุ้มไหม กำไรไหม เมื่อไหร่จะคุ้มทุน IRR เป็นเท่าไร

คุ้มไหม กำไรไหม เมื่อไหร่จะคุ้มทุน IRR เป็นเท่าไร

ปัญหาแบบนี้นักบัญชีการเงินต้องตอบผู้บริหารอยู่เสมอ พอมาถึงยุคโควิด เศรษฐกิจย่ำแย่ แทนที่จะมองเรื่องผลตอบแทน ขอแค่บริหารสภาพคล่องไม่ให้เงินขาดมือ ช่วงนี้ต้องพึ่งการบริหารกระแสเงินสดให้ดี

พอคำนวณหากระแสเงินสดได้แล้วก็จะสามารถคำนวณหาผลตอบแทน IRR กับ NPV ได้ด้วย

โดยทั่วไปจะสอนให้หากระแสเงินสดแบบง่ายๆจากงบกำไรขาดทุน โดยนำยอดกำไรมาปรับด้วยค่าเสื่อมราคา รายได้ค้างรับ และค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ซึ่งเป็นยอดที่ทางบัญชีต้องลงบันทึกไว้แบบ Accrual Basis พอปรับยอดเหล่านี้แล้วก็จะทำให้งบกำไรขาดทุนแปลงสภาพเป็นงบกระแสเงินสด พอนำไปหา IRR ได้ยอดมาก็ถือว่าเสร็จ ส่งรายงานให้หัวหน้าได้

แต่ทราบไหมว่าการมองผลตอบแทนจากการคำนวณง่ายๆนี้ ไม่สมเหตุผลในการดำเนินธุรกิจสักเท่าไรนัก เพราะถือว่าเงินสดที่ได้รับนั้นส่งคืนออกไปเต็มจำนวน ต่างจากสภาพความเป็นจริงที่ต้องเก็บเงินสดไว้ใช้เป็นสภาพคล่องในการดำเนินงานในรอบต่อๆไป

นอกจากนั้น IRR ที่คำนวณได้จากการคิดจากงบกำไรขาดทุนอย่างเดียว ยังไม่ได้ตอบคำถามสำหรับเจ้าของกิจการและเจ้าหนี้รายใหญ่นั่นก็คือธนาคารที่ให้กู้เงินว่าธุรกิจนี้ให้ผลตอบแทนคุ้มกับเงินที่ให้ไปหรือเปล่า

IRR สำหรับเจ้าของกิจการ ต้องคำนวณจากกระแสเงินสดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาจากเงินค่าหุ้นที่จ่ายออกไป นำมาคำนวณร่วมกับเงินปันผลที่ได้รับกลับมา อีกทั้งยังต้องสมมติว่าพอสิ้นสุดระยะเวลาที่คำนวณแล้วมีการขายหุ้นคืนกลับมาทั้งหมดด้วย ถ้ามีเงินกู้ยืมกรรมการที่ขอยืมมาก็อาจนำไปรวมด้วยก็ได้

ส่วน IRR สำหรับธนาคาร มาจากเงินกู้ที่ธนาคารให้ไปกับดอกเบี้ยและการคืนเงินต้นกลับไปให้กับธนาคาร ซึ่งยังแบ่งเป็นแบบระยะสั้นพวก OD กับเงินกู้ระยะยาว

Download ตัวอย่างนี้ได้จาก
https://drive.google.com/file/d/1bWP670Q1nPGrbeRDMmPxwQgPsgz4Fivp/view?usp=sharing

แฟ้มนี้สร้างมานานแล้ว เวลาเปิดจะมีคำเตือน error กับเตือนการลิงก์ ไม่ต้อง update link นะครับ

Download แฟ้มในการศึกษา Financial Feasibility Study ทั้งหมดได้จาก
https://www.excelexperttraining.com/online/financial-feasibility-study/