วิธีสร้างแบบฟอร์มกรอกข้อมูล

Form Input Tip

วิธีสร้างแบบฟอร์มสำหรับกรอกข้อมูลลงไปในช่องต่างๆด้วย Excel
จะทำอย่างไรให้ข้อมูลที่กรอกลงในหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
พิมพ์ออกมาตรงช่องบนแบบฟอร์มได้พอดี

Download ตัวอย่างได้จาก
https://drive.google.com/open?id=0Bxpfgh-rqhIWeWJXcWVvR2hiaWM

แบบฟอร์มหักภาษี ณ ที่จ่าย
https://drive.google.com/open?id=0Bxpfgh-rqhIWN2ltSUNzc2RhTVk