ประยุกต์ใช้ Excel เพื่อวางแผนความต้องการวัสดุและจัดตารางการผลิต

ประยุกต์ใช้ Excel เพื่อวางแผนความต้องการวัสดุและจัดตารางการผลิต

Material Requirements Planning and Production Scheduling with Excel

เทคนิคการประยุกต์ใช้ Excel เพื่อวางแผนความต้องการวัสดุ (MRP) เป็นศิลปะขั้นสูง ใช้ทั้งความรู้ ประสบการณ์ และเครื่องมือต่างๆที่ Excel มีอยู่นำมาใช้ร่วมกัน

หลักสูตรนี้จะทำให้หลายๆคนที่คิดไม่ถึงว่า Excel สามารถใช้กับงาน MRP ได้อย่างไร ต้องแปลกใจไปตามๆกัน เมื่อได้เรียนรู้ศิลปะการประยุกต์ใช้ Excel ในงาน MRP ซึ่งไม่มีในตำราเล่มใด

ช่วยให้ผู้วางแผนการผลิต สามารถนำความรู้ ทฤษฎี และเทคนิคสมัยใหม่ ไปประยุกต์ใช้ และดัดแปลงเข้ากับงานของตนได้อย่างเห็นผล ง่ายขึ้น และสะดวกสบายมากขึ้นกว่าเดิม ไม่ต้องลงทุน ซื้อหาโปรแกรมวางแผนการผลิตราคาแพง

หลักสูตรนี้จะใช้จุดเด่นในความยืดหยุ่นของ Excel สามารถดัดแปลงประยุกต์เข้ากับงานได้ไม่จำกัด นำมาเจาะลึก ชี้หลากหลายประเด็นที่ไม่มีใครเคยนึกมาก่อน เพิ่มเคล็ดลับและลูกเล่นอีกมากมาย เพื่อจัดการวางแผนความต้องการวัสดุ และจัดตารางการผลิตได้สะดวก ยืดหยุ่น และรวดเร็วยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อประยุกต์ใช้ Excel กับงานวางแผนความต้องการวัสดุ สามารถดัดแปลงตารางของ Excel เข้าสู่ตารางกำหนดเวลา รู้จักเลือกนำสูตรคำสั่งที่มีอยู่ และใช้ VBA Add-Ins หรือแม้แต่จะต้องผสมสร้างสูตรขึ้นใหม่ ปรับให้เข้ากับลักษณะงานวางแผนผลิตของตนได้เอง
 2. เพื่อใช้ Excel อย่างเครื่องคอมพิวเตอร์ สามารถสร้าง Module ตารางผลิตวัสดุ และนำ Module ระดับย่อยมาสานต่อกันเป็น Module ใหญ่ขึ้น ตามโครงสร้างของผลิตภัณฑ์ (Bill of Material)
 3. เพื่อเป็นหลักสูตรต่อเนื่องกับหลักสูตรอบรมด้านทฤษฎี และเทคนิคของการวางแผนการผลิต และหลักสูตรเคล็ดการใช้ Excel สำหรับการวางแผนและควบคุมการผลิต

เนื้อหา

 • หลักการออกแบบ Module แบบ Relative Reference ซึ่งสามารถปรับใช้กับงานขนาดใหญ่
 • วิธีใช้ Goal Seek และ Data Table หาจุดคุ้มทุนแบบทั่วไป และแบบ Locational Break-Even
 • จุดอ่อนของสูตร Match และ Index และสูตรทางเลือกอื่น
 • สูตรพื้นฐานเกี่ยวข้องกับตารางกำหนดการผลิต และการเข้างาน
 • สูตร Arrays Formula เพื่อใช้เป็นสัญญาณเตือนควบคุมแผนการผลิต
 • Custom Conditional Formatting และ Custom Data Validation
 • วิธีสร้าง Bill of Material แบบตารางและแบบผังโครงสร้างผลิตภัณฑ์
 • การจัดกำหนดการผลิตแบบนับถอยหลัง โดยใช้ช่วงเวลานำ (Lead Time)
 • เทคนิคการจัดกำหนดการ แบบนับเดินหน้า และจัดการกับวันหยุดในตารางการผลิต
 • การสร้างสูตรเงื่อนไข เพื่อคุมระดับสินค้าคงเหลือ ในตารางความต้องการวัสดุ
 • การประกอบ Module ย่อยเป็น Module ใหญ่ตามโครงสร้างของผลิตภัณฑ์ (Bill of Material)
 • การศึกษา Sensitivity Study เพื่อบริหารทรัพยากรในการผลิต
 • สูตร Arrays Formula เพื่อสรุปผลจากตารางแผนความต้องการวัสดุ
 • การจัดกลุ่มสินค้าตามหลัก ABC
 • การสร้างกราฟพยากรณ์โดยไม่ต้องใช้ความรู้ทางสถิติ
 • หลักการสร้างแผนการผลิตโดยใช้ Linear Programming
 • การใช้ Solver Add-In กับปัญหาการวางแผนการผลิต

ผู้เรียนสามารถปรับเปลี่ยน ตัดทอน หรือเพิ่มเติมเนื้อหาเคล็ดลับอื่นๆให้เหมาะสมกับเวลา ระดับความรู้ และความต้องการของผู้เข้าอบรม

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

 • เจ้าหน้าที่วางแผน เจ้าหน้าที่โรงงาน วิศวกรการผลิต เจ้าหน้าที่คลังสินค้า เจ้าหน้าที่การตลาด ผู้บริหาร และอาจารย์ ควรมีประสบการณ์ในการทำงาน หรือควรผ่านการอบรมด้านทฤษฎี และเทคนิคของการวางแผนการผลิตมาก่อน
 • ผู้เข้าอบรมควรมีพื้นฐานในการใช้สูตร IF, VLookup, Match, Index, SumIF และการใช้ Range name มาก่อน