ความภูมิใจในผลงานที่คิดขึ้นมาได้เอง

Copyright Infringement

ความภูมิใจในผลงานที่คิดขึ้นมาได้เอง

ไม่ได้ลอกใคร ไม่ได้แอบดู ไม่ได้ยืมความคิดของใครมาใช้