Pivot Table Cache

ใน Excel 2003 และรุ่นก่อนนั้น เมื่อมีการสร้าง Pivot Table ตารางที่สองขึ้นไปในแฟ้มเดิม ผู้ใช้งานมีสิทธิ์เลือกให้ Excel ใช้ cache ตัวใหม่แยกเป็นของตารางใหม่หรือจะใช้ cache เดิมร่วมกับตารางเดิมก็ได้ หากเลือกใช้ cache  ตัวใหม่ก็จะส่งผลให้การ refresh ไม่กระทบกับตารางอื่นแต่จะทำให้แฟ้มมีขนาดใหญ่ขึ้น แต่ถ้าใช้ cache เดิมร่วมกันแม้แฟ้มจะมีขนาดเล็กกว่าแต่เมื่อสั่ง refresh ก็จะส่งผลให้ทุกตารางที่ใช้ cache ร่วมกันนั้นปรับค่าตาม

จากการทดลองใช้ Excel 2007 และ Excel 2010 พบว่า เมื่อสร้างตาราง Pivot Table ตารางที่สองขึ้นไปในแฟ้มเดิม จะไม่มีการถามให้เลือกใช้ cache เช่นแต่ก่อน พบว่าเมื่อเปลี่ยนแปลงค่าตัวเลขในฐานข้อมูลแล้วสั่ง Refresh (ไม่ได้เลือก Refresh All) ทุกตาราง Pivot Table จะปรับค่าตัวเลขตามข้อมูลที่เปลี่ยนใหม่ แสดงว่าทุกตารางใช้ cache ตัวเดียวกัน (ซึ่งหลักการนี้ช่วยลดความผิดพลาดอันอาจจะเกิดขึ้นหากบางตารางไม่ยอมปรับค่าใหม่ตามเมื่อ Refresh)

แต่จากหนังสือ Pivot Table Data Crunching โดย Bill Jelen หน้า 41 ย่อหน้าที่ 3 เขียนอธิบายไว้ว่า Excel 2010 จะสร้าง cache ขึ้นมาใหม่เสมอ

Related Articles

© Copyright 1999

สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย

ห้ามนำข้อความหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความหรือวิดีโอหรือรูปภาพไปใช้เพื่อการค้าขาย หรือเพื่อประโยชน์ส่วนตัว

อนญาตให้นำไปใช้เพื่อสาธารณประโยชน์โดยขอให้ระบุที่มาและชื่อผู้เขียนกำกับไว้ด้วยเสมอ

ลิงก์เว็บ Excel Expert Training

เว็บสำหรับ เรียนออนไลน์

เว็บสำหรับ เรียนแบบกลุ่ม-ส่วนตัว

ติดตามข่าวสารได้จาก facebook

ถามปัญหาได้ที่ กลุ่มคนรัก Excel

และไลน์กลุ่ม Excel Expert Group

ที่อยู่และการติดต่อ

สมเกียรติ ฟุ้งเกียรติ 7/1 รามคำแหง ซอย 35 หัวหมาก บางกะปิ กทม 10240 โทร 097-140-5555, 02-718-9331

Excel@ExcelExpertTraining.com

sfk234x234