100%

Expert Guide VLookup

Expert Guide VLookup

โยน IF ทิ้งไปแล้วใชัสูตร VLookup แทน เมื่อเงื่อนไขอยู่ใน column ซ้ายสุดของพื้นที่ตารางที่ติดต่อกัน

ทำไม VLookup แบบที่ไม่มีคำว่า False หรือเลข 0 ต่อท้ายในวงเล็บ จึงเป็นสูตรที่เสี่ยงมาก … เพราะจะหาค่าเจอทั้งๆที่เงื่อนไขไม่ตรงก็ตาม

วิธีเลือกใช้สูตร Excel ที่ดี ต้องเลือกใช้ให้เหมาะกับโครงสร้างตารางและประเภทของข้อมูลที่ใช้เป็นเงื่อนไข