100%

Expert Guide SUMIFs

Expert Guide SUMIFs

ตัวอย่างการใช้สูตร SumIF SumArray SumProduct จะรวมไว้อธิบายพร้อมกันในบทท้ายๆ ตอนนี้ขออธิบายให้เข้าใจในหลักการทำงานของสูตรก่อน