IIf Function

ในกรณีที่ต้องการใช้สูตร IF ในโครงสร้างสูตรแบบเดียวกันกับที่ใช้สูตรใน Excel เราสามารถใช้สูตร IIF ใน VBA โดยมีโครงสร้างสูตร ดังนี้

IIf(expr, truepart, falsepart)

ตัวอย่าง

ถ้า Source มีค่ามากกว่า 1000 ให้ปรับค่าเหลือเท่ากับ 100

[Source] = IIF([Source] > 1000, 100, [Source])

โปรดสังเกตว่า เราใช้ IIF แบบสูตรเพื่อคำนวณหาผลลัพธ์ แต่ไม่ได้ใช้เพื่อสั่งให้รหัสคำสั่งอื่นทำงานโดยตรง ดังนั้นฝั่งซ้ายของ IIF จึงใช้เครื่องหมายเท่ากับเซลล์หรือตัวแปรที่ต้องการรับค่า

Related Articles

© Copyright 1999

สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย

ห้ามนำข้อความหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความหรือวิดีโอหรือรูปภาพไปใช้เพื่อการค้าขาย หรือเพื่อประโยชน์ส่วนตัว

อนญาตให้นำไปใช้เพื่อสาธารณประโยชน์โดยขอให้ระบุที่มาและชื่อผู้เขียนกำกับไว้ด้วยเสมอ

ลิงก์เว็บ Excel Expert Training

เว็บสำหรับ เรียนออนไลน์

เว็บสำหรับ เรียนแบบกลุ่ม-ส่วนตัว

ติดตามข่าวสารได้จาก facebook

ถามปัญหาได้ที่ กลุ่มคนรัก Excel

และไลน์กลุ่ม Excel Expert Group

ที่อยู่และการติดต่อ

สมเกียรติ ฟุ้งเกียรติ 7/1 รามคำแหง ซอย 35 หัวหมาก บางกะปิ กทม 10240 โทร 097-140-5555, 02-718-9331

Excel@ExcelExpertTraining.com

sfk234x234