Choose Function

 

Choose(index, choice-1[, choice-2, ... [, choice-n]])

Choose ใช้คำนวณหาผลลัพธ์ได้เช่นเดียวกับ IIF แต่ Choose ใช้เลข index ซึ่งเป็นเลขจำนวนเต็ม ช่วยในการตัดสินใจหาคำตอบที่เขียนต่อไว้ในสูตร

ตัวอย่าง

ถ้า Source มีค่าเป็นเลข 1-5 ให้เปลี่ยนค่าใน Source เป็นตัวอักษร a, b, c, d, e ตามลำดับ

[Source] = Choose([Source], "a", "b", "c", "d", "e")

Related Articles

© Copyright 1999

สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย

ห้ามนำข้อความหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความหรือวิดีโอหรือรูปภาพไปใช้เพื่อการค้าขาย หรือเพื่อประโยชน์ส่วนตัว

อนญาตให้นำไปใช้เพื่อสาธารณประโยชน์โดยขอให้ระบุที่มาและชื่อผู้เขียนกำกับไว้ด้วยเสมอ

ลิงก์เว็บ Excel Expert Training

เว็บสำหรับ เรียนออนไลน์

เว็บสำหรับ เรียนแบบกลุ่ม-ส่วนตัว

ติดตามข่าวสารได้จาก facebook

ถามปัญหาได้ที่ กลุ่มคนรัก Excel

และไลน์กลุ่ม Excel Expert Group

ที่อยู่และการติดต่อ

สมเกียรติ ฟุ้งเกียรติ 7/1 รามคำแหง ซอย 35 หัวหมาก บางกะปิ กทม 10240 โทร 097-140-5555, 02-718-9331

Excel@ExcelExpertTraining.com

sfk234x234