Offset ทำหน้าที่กำหนดขนาดตารางได้เอง (Dynamic Range)

สูตรช่วยในการกำหนดพื้นที่ตาราง ที่ขยายหรือหดได้ตามจำนวนข้อมูล เรียกว่า Dynamic Range เช่น หากต้องการทำให้พื้นที่ของ Amount ซึ่งเดิมมาจากเซลล์ D3:D7 นั้น สามารถขยายหรือหดพื้นที่ได้ตามข้อมูลที่เพิ่มหรือลดได้เอง ให้สั่ง Formula > Define Name  ตั้งชื่อ Formula Name ว่า Amount และกำหนดสูตรต่อไปนี้ลงไปในช่อง Refers to

=Offset($B$3, 0, 2, CountA($D:$D)-1, 1)

สังเกตว่า ตำแหน่งของเซลล์ที่อ้างอิงในสูตรเป็น Absolute Reference โดยมีเครื่องหมาย $ กำกับตำแหน่งทั้ง row และ column ทั้งนี้เป็นการสร้างตามหลักของ Formula Name เพื่อทำให้ Amount มีตำแหน่งถูกต้องและมีตำแหน่งแน่นอน

สูตร CountA($D:$D)-1 ทำหน้าที่คำนวณหาความสูง โดยนับจำนวนรายการข้อมูลทั้งหมดจาก column D แต่เนื่องจากสูตร CountA นับหัวตารางเซลล์ D2 เกินเข้ามา 1 เซลล์ จึงต้องลบจำนวนที่นับได้ทิ้งไป 1 เซลล์

Related Articles

© Copyright 1999

สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย

ห้ามนำข้อความหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความหรือวิดีโอหรือรูปภาพไปใช้เพื่อการค้าขาย หรือเพื่อประโยชน์ส่วนตัว

อนญาตให้นำไปใช้เพื่อสาธารณประโยชน์โดยขอให้ระบุที่มาและชื่อผู้เขียนกำกับไว้ด้วยเสมอ

ลิงก์เว็บ Excel Expert Training

เว็บสำหรับ เรียนออนไลน์

เว็บสำหรับ เรียนแบบกลุ่ม-ส่วนตัว

ติดตามข่าวสารได้จาก facebook

ถามปัญหาได้ที่ กลุ่มคนรัก Excel

และไลน์กลุ่ม Excel Expert Group

ที่อยู่และการติดต่อ

สมเกียรติ ฟุ้งเกียรติ 7/1 รามคำแหง ซอย 35 หัวหมาก บางกะปิ กทม 10240 โทร 097-140-5555, 02-718-9331

Excel@ExcelExpertTraining.com

sfk234x234