Excel ขั้นสูง ต่างจาก Excel ขั้นติดลบ อยู่นิดเดียว

“Excel ขั้นสูง จริงๆไม่มีหรอก มันขึ้นกับโจทย์ต่างหาก ถ้าสามารถใช้ Excel แบบง่ายๆเพื่อแก้ปัญหาเรื่องยากๆได้นั่นจึงสมควรเรียกว่าเป็นขั้นสูง แต่ถ้าปัญหาง่ายๆ กลับใช้วิธีแก้แบบยากๆหรือใช้แบบอ้อมไปอ้อมมา ทำแบบนี้น่าจะเป็น Excel ขั้นติดลบเสียมากกว่า”

“รอบรู้ก่อนรู้ลึก”

“วิธีใช้ Excel ที่ดี ต้องพยายามใช้ตารางเดียว ชีทเดียว แล้วหาทางใช้ตารางเดียวหรือชีทเดียวนั้น เปลี่ยนให้สามารถแสดงข้อมูลอะไรก็ได้ ดีกว่าที่จะแบ่งชีทหลายๆชีทหรือแยกเป็นแฟ้มหลายๆแฟ้ม”

ประโยคเหล่านี้น่าจะเป็นสุภาษิตประจำใจ ที่ใครก็ตามที่เรียน Excel กับผม คงเคยได้ยินได้ฟังผมพูดแบบนี้ซ้ำๆให้ฟังอยู่เสมอ

เพื่อแสดงให้เห็นชัดขอยกตัวอย่างยากๆให้ช่วยคิดกันว่า คุณจะหาทางแก้กันอย่างไร

ปัญหามีดังนี้

ถ้าข้อมูลที่บันทึกหรือคำนวณได้ แยกเก็บไว้ในหลายชีทหรือหลายแฟ้ม จะทำอย่างไรที่จะนำข้อมูลที่แยกกันเก็บเหล่านั้นมาบันทึกใหม่ในชีทเดียว เพื่อทำให้ข้อมูลจากแต่ละชีทนำมาต่อกันไปเรื่อยๆในชีทเดียว

ผมเชื่อว่าปัญหานี้เป็นเรื่องที่หลายๆคนต้องการหาทางทำให้ได้ พอค้นหาจาก Google จะพบวิธีการต่างๆนานา แต่วิธีที่แนะนำส่วนใหญ่หนีไม่พ้นให้ใช้ VBA ช่วย คนที่ตอบก็จะแนะนำให้ลอกรหัส VBA ต่อไปนี้ไปใช้กัน (โปรดอ่านต่อ โดยข้ามรหัส VBA ไปเลยครับ)

รหัสจากเว็บ
https://www.extendoffice.com/documents/excel/1184-excel-merge-multiple-worksheets-into-one.html

Sub Combine()

Dim J As Integer

On Error Resume Next

Sheets(1).Select

Worksheets.Add

Sheets(1).Name = "Combined"

Sheets(2).Activate

Range("A1").EntireRow.Select

Selection.Copy Destination:=Sheets(1).Range("A1")

For J = 2 To Sheets.Count

Sheets(J).Activate

Range("A1").Select

Selection.CurrentRegion.Select

Selection.Offset(1, 0).Resize(Selection.Rows.Count - 1).Select

Selection.Copy Destination:=Sheets(1).Range("A65536").End(xlUp)(2)

Next

End Sub

รหัสจากเว็บของ Microsoft
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc837974(v=office.12).aspx

Sub MergeAllWorkbooks()

    Dim MyPath As String, FilesInPath As String

    Dim MyFiles() As String

    Dim SourceRcount As Long, FNum As Long

    Dim mybook As Workbook, BaseWks As Worksheet

    Dim sourceRange As Range, destrange As Range

    Dim rnum As Long, CalcMode As Long

    ' Change this to the path\folder location of your files.

    MyPath = "C:\Users\Ron\test"

    ' Add a slash at the end of the path if needed.

    If Right(MyPath, 1) <> "\" Then

        MyPath = MyPath & "\"

    End If

    ' If there are no Excel files in the folder, exit.

    FilesInPath = Dir(MyPath & "*.xl*")

    If FilesInPath = "" Then

        MsgBox "No files found"

        Exit Sub

    End If

    ' Fill the myFiles array with the list of Excel files

    ' in the search folder.

    FNum = 0

    Do While FilesInPath <> ""

        FNum = FNum + 1

        ReDim Preserve MyFiles(1 To FNum)

        MyFiles(FNum) = FilesInPath

        FilesInPath = Dir()

    Loop

    ' Set various application properties.

    With Application

        CalcMode = .Calculation

        .Calculation = xlCalculationManual

        .ScreenUpdating = False

        .EnableEvents = False

    End With

    ' Add a new workbook with one sheet.

    Set BaseWks = Workbooks.Add(xlWBATWorksheet).Worksheets(1)

    rnum = 1

    ' Loop through all files in the myFiles array.

    If FNum > 0 Then

        For FNum = LBound(MyFiles) To UBound(MyFiles)

            Set mybook = Nothing

            On Error Resume Next

            Set mybook = Workbooks.Open(MyPath & MyFiles(FNum))

            On Error GoTo 0

            If Not mybook Is Nothing Then

                On Error Resume Next

                ' Change this range to fit your own needs.

                With mybook.Worksheets(1)

                    Set sourceRange = .Range("A1:C1")

                End With

                If Err.Number > 0 Then

                    Err.Clear

                    Set sourceRange = Nothing

                Else

                    ' If source range uses all columns then

                    ' skip this file.

                    If sourceRange.Columns.Count >= BaseWks.Columns.Count Then

                        Set sourceRange = Nothing

                    End If

                End If

                On Error GoTo 0

                If Not sourceRange Is Nothing Then

                    SourceRcount = sourceRange.Rows.Count

                    If rnum + SourceRcount >= BaseWks.Rows.Count Then

                        MsgBox "There are not enough rows in the target worksheet."

                        BaseWks.Columns.AutoFit

                        mybook.Close savechanges:=False

                        GoTo ExitTheSub

                    Else

                        ' Copy the file name in column A.

                        With sourceRange

                            BaseWks.Cells(rnum, "A"). _

                                    Resize(.Rows.Count).Value = MyFiles(FNum)

                        End With

                        ' Set the destination range.

                        Set destrange = BaseWks.Range("B" & rnum)

                        ' Copy the values from the source range

                        ' to the destination range.

                        With sourceRange

                            Set destrange = destrange. _

                                            Resize(.Rows.Count, .Columns.Count)

                        End With

                        destrange.Value = sourceRange.Value

                        rnum = rnum + SourceRcount

                    End If

                End If

                mybook.Close savechanges:=False

            End If

        Next FNum

        BaseWks.Columns.AutoFit

    End If

ExitTheSub:

    ' Restore the application properties.

    With Application

        .ScreenUpdating = True

        .EnableEvents = True

        .Calculation = CalcMode

    End With

End Sub

สาเหตุของปัญหา สำคัญกว่าตัวปัญหา

“ทำไมต้องนำข้อมูลมาจัดเก็บต่อๆกันด้วย”

อาจเป็นเพราะแต่ก่อนนั้นไม่ได้คิดวางแผนการเก็บข้อมูลให้ดี จึงแยกตารางไว้ต่างชีทต่างแฟ้มกันมานาน จนมีข้อมูลแยกกันไว้หลายที่เยอะแยะไปหมด ตอนนี้เลยอยากจะเอามาเก็บรวมกันไว้ในชีทเดียวหรือเพื่อจะช่วยทำให้สามารถใช้คำสั่ง Pivot Table หาคำตอบสรุปมาให้ ... คิดหาคำตอบแค่นี้ยังไม่ใช่สาเหตุของปัญหาหรอกครับ

คิดดูให้ดีว่า ถึงจะนำข้อมูลมาเก็บต่อๆกันไว้ได้แล้วไม่ว่าจะใช้วิธีใดก็ตาม เวลาจะดูข้อมูลเหล่านั้น มีใครบ้างที่จะดูตารางนับร้อยนับพันๆรายการพร้อมกันบนจอหน้าเดียว หรือพิมพ์ทุกรายการลงบนกระดาษแผ่นเดียวบ้าง ถึงจะทำได้ตัวหนังสือก็ต้องเล็กมากๆจนอ่านไม่ออก หรือกว่าจะลองผิดลองถูกจนหาทางทำได้ก็ไม่ทันการณ์เสียแล้ว

การเก็บข้อมูลไว้แยกชีทหลายชีทนั่นน่ะ แม้ดูไม่สะดวก แค่หาทางทำให้คลิกไปดูข้อมูลที่ต้องการจากชีทที่ต้องการที่อยู่ในแฟ้มที่ต้องการที่เก็บไว้ในโฟลเดอร์ที่ต้องการให้ได้เป็นทางออกที่ง่ายกว่า อาจใช้วิธีสร้างสูตรลิงก์ไว้แล้วดับเบิลคลิกที่สูตร สูตรก็จะพาไปยังตารางที่ต้องการ หรือจะทำเป็น Hyperlink ไว้ก็ได้ หรือจะใช้คำสั่ง Custom View ก็ได้ หรือวิธีอื่นๆอีก ...

อย่าเพิ่งคิดถึงวิธีการเลยครับว่า จะนำตารางข้อมูลมาเก็บต่อๆกันได้ด้วยวิธีใด ขอให้ย้อนกลับมาหาสาเหตุกันอีกทีว่า ทำไมต้องนำข้อมูลมาจัดเก็บต่อๆกันด้วย ทำไปเพื่ออะไรกันแน่

ย้ำอีกครั้งว่า อย่าเพิ่งคิดถึงวิธีการ อย่ายึดติดกับความคิดที่ว่า ต้องนำตารางมาต่อๆกันให้ได้ก่อน แต่ขอให้บอกมาให้ได้ก่อนว่า ที่คิดจะทำนั้นเป้าหมายสุดท้ายที่ต้องการคืออะไร อยากหาคำตอบของอะไร หน้าตารายงานที่ต้องการเป็นอย่างไร

ยังมีทางออกที่ดีกว่า วิธีที่ลัดกว่า เข้าใจได้ง่ายกว่าอีกมากมายที่จะทำได้ครับ

เลือกให้ดีว่า อยากจะใช้ Excel แบบขั้นสูงหรือใช้แบบติดลบ

Related Articles

© Copyright 1999

สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย

ห้ามนำข้อความหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความหรือวิดีโอหรือรูปภาพไปใช้เพื่อการค้าขาย หรือเพื่อประโยชน์ส่วนตัว

อนญาตให้นำไปใช้เพื่อสาธารณประโยชน์โดยขอให้ระบุที่มาและชื่อผู้เขียนกำกับไว้ด้วยเสมอ

ลิงก์เว็บ Excel Expert Training

เว็บสำหรับ เรียนออนไลน์

เว็บสำหรับ เรียนแบบกลุ่ม-ส่วนตัว

ติดตามข่าวสารได้จาก facebook

ถามปัญหาได้ที่ กลุ่มคนรัก Excel

และไลน์กลุ่ม Excel Expert Group

ที่อยู่และการติดต่อ

สมเกียรติ ฟุ้งเกียรติ 7/1 รามคำแหง ซอย 35 หัวหมาก บางกะปิ กทม 10240 โทร 097-140-5555, 02-718-9331

Excel@ExcelExpertTraining.com

sfk234x234