MsgBox Function

MsgBox(prompt[, buttons] [, title])

ตัวอย่างการใช้งาน

 1. MsgBox "Value is : " & [Source]
  แสดงค่าในเซลล์ชื่อ Source

  image022
 2. MyVar = MsgBox("Value is : " & [Source], vbOKCancel)
  If MyVar = vbOK Then [Target] = [Source]

  image023

  แสดงค่าในเซลล์ชื่อ Source แล้วถ้ากดปุ่ม OK
  จะส่งค่าจาก Source ไปเก็บไว้ที่ Target
  สังเกตว่า หลัง MsgBox มีวงเล็บเพื่อทำงานแบบสูตร
 3. ถ้าแก้ไขเพิ่มเติมรหัสบรรทัดแรกในข้อ 2 เป็น
  MyVar = MsgBox("Value is : " & [Source], vbOKCancel
  + vbDefaultButton2, "Expert")

  image024

  สังเกตว่า คราวนี้ปุ่ม Cancel เป็นปุ่มที่พร้อมใช้แทน และมีคำำว่า Expert แทน คำว่า Microsoft Excel ในส่วนที่เป็น Title ด้านบน

เราสามารถเลือกใช้ปุ่มได้หลายประเภท โดยใช้รหัสต่อไปนี้แทนลงไปในส่วนของ buttons

 • vbOKOnly
 • vbOKCancel
 • vbAbortRetryIgnore
 • vbYesNoCancel
 • vbYesNo
 • vbRetryCancel
 • vbCritical
 • vbQuestion
 • vbExclamation
 • vbInformation  

ในกรณีที่ใช้ปุ่มหลายปุ่ม ให้ใช้รหัสต่อไปนี้บวกต่อท้ายรหัสปุ่ม เพื่อเลือกให้เป็นปุ่มที่พร้อมใช้งานเมื่อกดปุ่ม Enter

 • vbDefaultButton1
 • vbDefaultButton2
 • vbDefaultButton3

 

Related Articles

© Copyright 1999

สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย

ห้ามนำข้อความหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความหรือวิดีโอหรือรูปภาพไปใช้เพื่อการค้าขาย หรือเพื่อประโยชน์ส่วนตัว

อนญาตให้นำไปใช้เพื่อสาธารณประโยชน์โดยขอให้ระบุที่มาและชื่อผู้เขียนกำกับไว้ด้วยเสมอ

ลิงก์เว็บ Excel Expert Training

เว็บสำหรับ เรียนออนไลน์

เว็บสำหรับ เรียนแบบกลุ่ม-ส่วนตัว

ติดตามข่าวสารได้จาก facebook

ถามปัญหาได้ที่ กลุ่มคนรัก Excel

และไลน์กลุ่ม Excel Expert Group

ที่อยู่และการติดต่อ

สมเกียรติ ฟุ้งเกียรติ 7/1 รามคำแหง ซอย 35 หัวหมาก บางกะปิ กทม 10240 โทร 097-140-5555, 02-718-9331

Excel@ExcelExpertTraining.com

sfk234x234