VLookup vs Match+Index

=VLookup(ค่าที่ใช้หา, พื้นที่ตารางที่เก็บค่าทั้งหมด, เลขที่ column ของคำตอบ)

VLookup คำนวณช้าลงๆไปเรื่อยตามจำนวนรายการที่เพิ่มขึ้นและจำนวน column โดยสูตรจะทำงาน 2 ขั้นตอน 

  1. เทียบค่าที่ใช้หากับรายการใน column ซ้ายสุดว่าอยู่ที่รายการไหน จากนั้น
  2. หาคำตอบที่ต้องการในรายการนั้น ณ column ที่เก็บคำตอบ

เมื่อสูตรหาคำตอบให้แล้วถือว่าการคำนวณสิ้นสุดลง แต่ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในพื้นที่ตารางเพียงแค่เซลล์ใดเซลล์หนึ่งก็จะกระตุ้นให้ VLookup คำนวณใหม่อีก แม้จะหาคำตอบเดิมมาก็ตาม

วิธีทำให้ VLookup คำนวณเร็วขึ้น

  1. กำหนดพื้นที่ตารางที่เก็บค่าทั้งหมดให้มีขอบเขตเท่าที่จำเป็น อย่าเผื่อพื้นที่ไว้ทั้ง column แบบ B:L หรืออย่าเผื่อขนาดตารางว่างๆไว้ แบบ B13:L999999
  2. หากต้องการคำตอบจาก column ใด ควรกำหนดขอบเขตพื้นที่ตารางที่เก็บค่าถึงแค่ column ของคำตอบนั้นเท่านั้น เช่น ถ้าต้องการคำตอบมาจาก column ที่ 2 ก็กำหนดพื้นที่แค่จาก column B13 ถึง C103 อย่าไปกำหนดขอบเขตถึง column L
  3. สั่ง Sort จัดเรียงข้อมูลใน column ซ้ายสุดไว้จากน้อยไปมาก แต่ต้องระวังว่าการใช้สูตร VLookup แบบ Approaching Match (Approximate Match) อาจหาคำตอบอื่นที่ไม่ตรงมาให้แม้จะไม่พบค่าที่ใช้หาก็ตาม

 

Related Articles

I C O

Index Function

© Copyright 1999

สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย

ห้ามนำข้อความหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความหรือวิดีโอหรือรูปภาพไปใช้เพื่อการค้าขาย หรือเพื่อประโยชน์ส่วนตัว

อนญาตให้นำไปใช้เพื่อสาธารณประโยชน์โดยขอให้ระบุที่มาและชื่อผู้เขียนกำกับไว้ด้วยเสมอ

ลิงก์เว็บ Excel Expert Training

เว็บสำหรับ เรียนออนไลน์

เว็บสำหรับ เรียนแบบกลุ่ม-ส่วนตัว

ติดตามข่าวสารได้จาก facebook

ถามปัญหาได้ที่ กลุ่มคนรัก Excel

และไลน์กลุ่ม Excel Expert Group

ที่อยู่และการติดต่อ

สมเกียรติ ฟุ้งเกียรติ 7/1 รามคำแหง ซอย 35 หัวหมาก บางกะปิ กทม 10240 โทร 097-140-5555, 02-718-9331

Excel@ExcelExpertTraining.com

sfk234x234