Excel Expert Training

เป็นการอบรมเน้น วิธีประยุกต์ใช้โปรแกรม Microsoft Excel ในงานธุรกิจ ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมจะได้เรียนรู้ทั้งวิธีใช้ Excel วิธีคิดวิเคราะห์ปัญหาในงาน และวิธีดัดแปลงประยุกต์ใช้ Excel ให้สามารถสนองตอบต่อปัญหานั้น

ทุกหลักสูตรมุ่งให้รอบรู้วิธีใช้ Excel กับงานธุรกิจ ซึ่งต้องใช้ความรู้ Excel ไม่ว่าจะเป็นความรู้ขั้นต้น ขั้นกลาง หรือขั้นสูง ทั้งนี้เพื่อทำงานให้เสร็จสมบูรณ์ รวดเร็ว ถูกต้อง และยืดหยุ่นต่อความต้องการของผู้บริหาร

Excel Expert Training เปิดเผยเคล็ดการใช้ Excel เหนือกว่าที่รู้กัน เป็นความรู้เกินกว่าที่มีอยู่ในตำรา เน้นความสำคัญของวิธีคิดและตัดสินใจของมนุษย์ เพื่อเลือกใช้ Excel ให้เหมาะกับงาน ความรู้เช่นนี้ยากจะพบเห็นได้จากที่อื่น

ผู้สนใจสมัครเข้าอบรม ควรมีพื้นฐานสามารถใช้ Excel ได้ดีพอควร รู้วิธีใช้เมนูคำสั่ง สูตร และการสั่งพิมพ์ และเพื่อให้ได้รับประโยชน์จากการอบรมสูงสุด ควรเริ่มต้นจากการเลือกอบรม หลักสูตรสุดยอดเคล็ดลับและลัดของ Excel ก่อนอบรมหลักสูตรขั้นเจาะลึกต่อไป

www.ExcelExpertTraining.com
www.XLSiam.com

 

Font s :
Background :