100%

06. คู่มิตรคู่ศัตรูของ Pivot Table

06. คู่มิตรคู่ศัตรูของ Pivot Table

ตารางฐานข้อมูลที่จะนำไปใช้สร้าง Pivot Table ได้นั้นต้องมีคุณสมบัติครบทั้ง 3 ข้อ ต่อไปนี้

  1. หัวตารางด้านบนสุดและแต่ละรายการ ต้องใช้ row เดียวเท่านั้น ห้าม merge
  2. ห้ามเว้นว่างในเซลล์ข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญที่บ่งบอกว่าเป็นรายการเรื่องอะไร รหัสอะไร เมื่อไหร่ ของใคร
  3. ห้ามนำตารางฐานข้อมูลไปติดกับข้อมูลอื่น ต้องเว้นไว้อย่างน้อย 1 เซลล์รอบข้าง

แทนการ Merge อาจใช้ Format แบบ Center Across Selection มาช่วย แต่ถ้าไม่จำเป็นอย่าใช้กับตารางฐานข้อมูลเลยจะดีกว่า ขอให้ข้อมูลในเซลล์หนึ่งๆมีบรรทัดเดียว row เดียวเหมาะที่สุด

หลังจากสร้าง Pivot Table แล้ว ในพื้นที่ตารางฐานข้อมูล ห้ามแก้ไขข้อความที่เป็นหัวตารางด้านบน (Field Name) ห้าม Insert column แทรก หรือสลับ column