100%

04. แนะนำหลักสูตรเพื่อเตรียมความพร้อม

04. แนะนำหลักสูตรเพื่อเตรียมความพร้อม

เชิญชมขั้นตอนทั้งหมดที่เราจะเรียนกันครับ

จาก Pivot Table ทำเป็น Pivot Chart แล้วสร้าง Slicer ออกมาเป็น Dashboards