ภาคสอง แนวทางการประยุกต์ใช้สูตร
ภาคสาม สูตร Array
ภาคพิเศษ
100%

07 จะแยกตัวแปร ตกลงกันก่อน

07 จะแยกตัวแปร ตกลงกันก่อน

หลักการสร้างสูตรที่ดี

“ในวงเล็บของสูตรหรือในส่วนใดบนสูตรหลังเครื่องหมายเท่ากับ ไม่ควรใส่ค่าคงที่ใดๆไว้ในสูตร แต่ให้ลิงก์ค่าที่ต้องการมาจากเซลล์รับตัวแปร”

อย่างไรก็ตามเพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้ การใส่ค่าคงที่ลงไปนั้นจะทำให้เข้าใจวิธีทำงานของสูตรได้ง่ายขึ้น พอเข้าใจหลักการทำงานของสูตรได้ชัดเจนแล้วจึงเปลี่ยนค่าคงที่เป็นการลิงก์ค่ามาจากเซลล์รับตัวแปรแทน