ภาคสอง แนวทางการประยุกต์ใช้สูตร
ภาคสาม สูตร Array
ภาคพิเศษ
100%

05-06 สูตรจะอยู่หรือจะไป ขึ้นกับ …

05-06 สูตรจะอยู่หรือจะไป ขึ้นกับ …

ระบบการคำนวณแบบ Automatic จะทำให้การเปิดแฟ้มที่มีสูตรเยอะมากเสียเวลานานมากกว่าจะเปิดเสร็จ และเวลาบันทึกค่าใหม่ลงไปแล้ว Excel จะเสียเวลาคำนวณทุกครั้งที่ Enter

แนะนำให้เปลี่ยนระบบการคำนวณเป็นแบบ Manual แทน จะทำให้เปิดแฟ้มได้เร็วขึ้นมากและเมื่อบันทึกค่าก็จะไม่เสียเวลรอการคำนวณ เมื่อต้องการให้ Excel คำนวณ ให้ใช้วิธีกดปุ่ม F9 ซึ่งจะคำนวณทุกชีททุกแฟ้มที่เปิดอยู่ หรือกดปุ่ม Shift+F9 พร้อมกัน จะสั่งคำนวณแค่ชีทที่เห็นอยู่นั้นเพียงชีทเดียว

ไม่ว่าจะใช้ Automatic หรือ Manual ก็ตาม ถ้าแฟ้มมีสูตรเยอะมาก ให้ลองกดปุ่ม Ctrl+ALT+F9 เพื่อกระตุ้นให้ทุกเซลล์คำนวณใหม่ หากพบว่ามีเซลล์ผลลัพธ์ที่ให้ผลคำนวณต่างไปจากเดิมแสดงว่าที่ผ่านมาแฟ้มนั้นผิดปกติที่ผ่านมามีบางเซลล์ไม่ยอมคำนวณ

การใช้คำสั่ง Excel Options > Formulas > Enable iterative calculation ควรใช้กับแฟ้มปัญหาที่ต้องการให้สูตรคิดแบบวงกลมย้อนกลับไปกลับมาเท่านั้น แฟ้มที่ใช้คำสั่งนี้ไม่ควรเปิดพร้อมกับแฟ้มอื่นเพราะหากสร้างสูตรแบบวงกลมขึ้นโดยไม่เจตนา จะไม่มีคำเตือนแสดงขึ้นแต่อย่างใด