งานจัดการฐานข้อมูล

 

AccessDBF.zip
นำตัวอย่าง Northwind Traders จาก Microsoft Access มาพัฒนาด้วย Microsoft Excel แสดงวิธีค้นหาข้อมูลการสั่งซื้อ และพิมพ์ Invoice

 
 

FilteringVBA.xls
AutoFilter ข้อมูลโดยใช้ Validation > List ร่วมกับ VBA

 
 

FindWhat.xls
ค้นหาตำแหน่งเซลล์ซึ่งมีข้อมูลที่ต้องการโดยใช้ HyperLink
หมายเหตุ File นี้จะทำงานต่อเมื่อสั่ง save แล้วใช้ Excel เปิดขึ้น

 
 

GotoList.xls
ใช้ Data validation > List ร่วมกับ VBA เพื่อไปยังตารางที่ต้องการ

 
 

InputDBF.xls
บันทึก ค้นหา และแก้ไขข้อมูลลูกค้า ใช้สูตรทำงานร่วมกับ VBA โดยใช้รหัส VBA เพียงไม่กี่บรรทัด

 
 

Locating.xls
ใช้ Conditional Formatting ค้นหาตำแหน่งข้อมูลที่ต้องการ

 
 

MultiFilter.xls
Filter เลือกข้อมูลตามเกณฑ์ข้าม worksheet โดยใช้สูตร multiple match และสูตร unique list ร่วมกับ data table

 
 

MultiFilterVBA.xls
Filter เลือกข้อมูลตามเกณฑ์ข้าม worksheet โดยใช้ custom vba function คำนวณสูตร multiple match และสูตร unique list

 
 

MultipleMatch.xls
ค้นหาและแสดงรายละเอียดแต่ละรายการของข้อมูลเรื่องเดียวกัน

 
 

PictureList.xls
ค้นหาข้อมูลพร้อมรูปภาพประกอบรายการ

 
 

PrintRecord.xls
พิมพ์ข้อมูลทุกรายการที่บันทึกไว้

 
 

SendNewRecord.xls
ใช้ VBA ร่วมกับ Dynamic Range ช่วยบันทึกรายการต่อท้าย

 
 

SheetCreate.xls
ใช้ VBA ช่วยสร้าง Sheet และแยกข้อมูลไปแต่ละ Sheet

 
 

SimpleDBF.xls
ตัวอย่างการใช้ฐานข้อมูลอย่างง่าย

 
 

SumArray.xls
หาตัวเลขข้อมูลแยกประเภทโดยใช้สูตร array

 
 

UniqueFn.xls
ค้นหาข้อมูล Unique items โดยใช้ Function VBA

 

งานวางแผนกำหนดการ

 

DateTime.xls
คำนวณหาระยะเวลาระหว่างวันและเวลาที่กำหนด โดยใช้สูตร array DATEDIFF ของ John Walkenbach (DateDiff.xlaซึ่งแก้ไขจุดบกพร่องของสูตร DateDif ของ Excel ในการคำนวณระยะเวลาบางช่วง
{=DATEDIFF(Start,Stop)}และเพิ่มสูตร YEARDIFF, MONTHDIFF, DAYDIFF เพื่อหาระยะเวลาเป็นปีเดือนวันตามลำดับ

 
 

Installment.xls
กำหนดการรับเงินจากการขายผ่อนชำระ

 
 

MRPdbf.xls
ฐานข้อมูลและตารางวางแผน Material Requirement Planning
สามารถกำหนดตารางวันหยุดในสัปดาห์

 

MRPModule.xls
ชุดตารางสำหรับวางแผน Material Requirement Planning

 

MRPComplete.xls
ชุดตารางสำหรับวางแผนพร้อมข้อมูลตัวอย่าง MRP

 

ProductSummary.xls
ตารางสรุปยอดผลิตและส่งสินค้า ใช้ตารางเดียวเลือกแสดงยอดผลิต ยอดนำส่ง หรือยอดสุทธิ โดยสามารถคลิกเลือกให้แสดงยอดสะสมได้ด้วย

 

PushPullTime.xls
กำหนดเวลาระหว่างช่วงที่กำหนด สามารถคำนวณแบบเดินหน้าหรือแบบถอยหลัง โดยคำนึงถึงช่วงเวลาพัก

 

PushPullWeekday.xls
กำหนดเวลาระหว่างช่วงที่กำหนด สามารถคำนวณแบบเดินหน้าหรือแบบถอยหลัง โดยคำนึงถึงวันหยุดพักพิเศษ หรือวันหยุดประจำสัปดาห์

 

RealWorkDay.xls
กำหนดวันทำงานก่อนหน้าหรือตามหลังวันหยุด

 

ScheduleFn.xls
วางแผนตารางการผลิตโดยคำนึงถึงเวลาหยุดพัก

 

SchedulePushPullVBA.xls
วางแผนกำหนดการโดยคำนึงถึงวันหยุดประจำสัปดาห์และวันหยุดพิเศษ

 

ScheduleMRP.xls
วางแผนความต้องการวัสดุโดยคำนึงถึงวันหยุด

 
 

TimeConsume.xls
คำนวณระยะเวลาที่ใช้ในช่วงเวลาที่กำหนด

 

Calendar.xls
ตารางปฏิทิน

 
 

FIFO.xls
ตารางตัดยอดสินค้าแบบ First in - First out

 
 

BE2AD.xla
Add-in สำหรับปรับเลขปีพ.ศ.ที่บันทึกไว้ให้เป็นปีค.ศ.

 

งานวิเคราะห์วิจัย

 

Feasibility Study Model
งานศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนทำธุรกิจบ้านจัดสรร
อ่านคำอธิบาย 

Aspect.xls
Aspect analysis วิเคราะห์ระยะห่างเชิงมุมของดาวใน 2 ระนาบ

 
 

CellColor.xls  CellFormat.xls
ใช้สีช่วยในการวิเคราะห์ กำหนดสีเซลล์ให้ขึ้นกับค่าที่อยู่ในเซลล์ โดยใช้ VBA ช่วยทำให้เลือกสีได้เกินกว่า 3 สีซึ่งเป็นข้อจำกัดของ Conditional Formatting

 
 

CostBenefit.xls คำอธิบาย
วิเคราะห์จุดคุ้มทุนการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์และค่าฝึกอบรม

 
 

EOQ.xls
วิเคราะห์ปริมาณการสั่งซื้อที่ประหยัดที่สุด (Economy Order Quantity)

 
 

MovingAVG.xls
Dynamic Moving Average ปรับเปลี่ยนให้ยืดหยุ่นได้ทั้งจำนวนวัน และวันหยุด

 
 

ProductMix.xls
ตารางสรุปการใช้วัตถุดิบ สามารถปรับเปลี่ยนสูตรผสมและตารางการผลิต

 
 

Solver.xls
วิเคราะห์หาจำนวนการผลิต ซึ่งทำกำไรสูงสุด และสามารถใช้วัตถุดิบที่มีอยู่อย่างเต็มที่ นำตัวอย่างนี้มาจาก John Walkenbach ดัดแปลงใช้ range name ร่วมกับ vba

 
 

UncerDBF.xls
Uncertainty of measurement โดยใช้สูตรเดียวคำนวณได้หลายกรณี

 
 

FIFOvba.xls
คำนวณยอดสินค้าคงเหลือตามหลัก FIFO

 
 

FIFOAddin.xla
Add-in คำนวณยอดสินค้าคงเหลือตามหลัก FIFO

 

งานบัญชีการเงิน

 

AssetDPR.xls
คำนวณและคาดการณ์ ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าทรัพย์สินโดยใช้ Data Table

 
 

Banking.xls
สรุปยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร

 
 

CashFlow.xls
ตารางคำนวณหา Cashflow และอัตราผลตอบแทนจากเงินลงทุน

 
 

CF-Bdgt.xls
Cashflow 3 มิติ : Actual, Budget, Actual vs Budget

 
 

Easy-FS2.xls
Financial Feasibility Study อย่างง่าย พร้อมศึกษาผลกระทบจากการปรับ debt-equity ratio ในสัดส่วนต่างๆ

 
 

Payroll.xls และ Payroll.xlm
ตารางบันทึกเงินได้ของพนักงาน และคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตัวอย่างนี้ใช้อัตราภาษีเก่าและใช้ xlm macro คุมลำดับการทำงาน ต้อง download file ทั้งสองนี้ไปใช้ร่วมกันเสมอ

 
 

Reconcile.xls
Bank reconcile ระหว่างบัญชีเงินฝากธนาคารและบัญชีบริษัท

 

งานคำนวณขั้นสูง

 

3DLookup.xls
เปรียบเทียบวิธีใช้สูตร Array กับสูตร lookup ธรรมดา
แล้วสรุปตัวเลขด้วย
Data Table แทน Pivot Table

 
 

AdvPivot.xls
ประยุกต์ใช้ data table แทนที่จะใช้ pivot table เพื่อเอาชนะจุดอ่อนของการ refresh

 
 

ArrayFn.xls
Array Function (VBA) เทียบกับสูตร Array ตามปกติ เพื่อสร้างเลขลำดับในช่วงที่ต้องการ

 
 

ArrayFn2.xls
Array Function อย่างยาก (VBA) สร้างเลขลำดับในช่วงที่ต้องการ สามารถกำหนดขนาดช่วง ค้นหาค่าใน array และค้นหาตำแหน่งของค่า

 
 

Cloning1.xls
แสดงการยืมสูตรคำนวณมาใช้ในตาราง data table

 
 

DataTable.xls
ปรับ Data Table ให้สามารถรับตัวแปรได้ไม่จำกัด และสามารถ link data table ข้าม sheet ซึ่งปกติแล้ว Excel จะรับตัวแปรได้เพียง 2 ตัว และไม่ยอมให้ส่งค่าข้าม sheet

 
 

SignificantDigit.xls
Custom VBA Function สูตรปัดตัวเลขเกี่ยวข้องกับการวัด
Significant figure and rounding

 
 

Suriyatr1.xls
คำนวณตำแหน่งการโคจรของดวงดาว
ตามหลักพระคัมภีร์สุริยยาตรศิวาคม

 
 

Suriyatr2.xls
คำนวณตำแหน่งการโคจรของดวงดาว
ตามหลักดาราศาสตร์สากล

4ZSuriyaV3Pro++.xlsb
โปรแกรมคำนวณโหราศาสตร์ไทย
ตัวอย่างนี้จะแสดงให้เห็นความน่าทึ่งของ Excel
ทำสิ่งที่ไม่น่าเชื่อว่าจะทำได้
อ่านความเป็นมา

ถ้าอยากดูแฟ้มโหราศาสตร์ที่เปิดให้แกะแต่ละส่วน ขอให้คลิกลิงก์นี้

 

งานนำเสนอด้วยกราฟ

 

2in1.xls
แสดงกราฟ 2 รูป ร่วมกันบนกราฟหน้าเดียว โดยใช้แกน x-y ร่วมกัน

 
 

Circle&Line.xls
ภาพวงกลม เส้นแสดงมุม และตัวเลขกำกับตำแหน่ง

 
 

NormDist.xls
Normal Distribution Chart แสดงพื้นที่แบบ 2 หาง

 
 

SalaryStructure.xls
ภาพแสดงโครงสร้างอัตราเงินเดือนเปรียบเทียบกับตลาด

 
 

SimpleCircle.xls
ภาพวงกลมแบบ 2 มิติและ 3 มิติ

 
 

YXChart.xls
กราฟที่สร้างไม่ได้ตามวิธีที่ใช้โดยปกติ ต้องใช้สูตรสร้างขึ้น

 
 

DynamicChart.xls
ใช้สูตร Offset ช่วยปรับการแสดงเส้นกราฟตามจำนวนข้อมูล

 

E-Learning

Go to top