ใน Excel 2003 และรุ่นก่อนนั้น เมื่อมีการสร้าง Pivot Table ตารางที่สองขึ้นไปในแฟ้มเดิม ผู้ใช้งานมีสิทธิ์เลือกให้ Excel ใช้ cache ตัวใหม่แยกเป็นของตารางใหม่หรือจะใช้ cache เดิมร่วมกับตารางเดิมก็ได้ หากเลือกใช้ cache  ตัวใหม่ก็จะส่งผลให้การ refresh ไม่กระทบกับตารางอื่นแต่จะทำให้แฟ้มมีขนาดใหญ่ขึ้น แต่ถ้าใช้ cache เดิมร่วมกันแม้แฟ้มจะมีขนาดเล็กกว่าแต่เมื่อสั่ง refresh ก็จะส่งผลให้ทุกตารางที่ใช้ cache ร่วมกันนั้นปรับค่าตาม

จากการทดลองใช้ Excel 2007 และ Excel 2010 พบว่า เมื่อสร้างตาราง Pivot Table ตารางที่สองขึ้นไปในแฟ้มเดิม จะไม่มีการถามให้เลือกใช้ cache เช่นแต่ก่อน พบว่าเมื่อเปลี่ยนแปลงค่าตัวเลขในฐานข้อมูลแล้วสั่ง Refresh (ไม่ได้เลือก Refresh All) ทุกตาราง Pivot Table จะปรับค่าตัวเลขตามข้อมูลที่เปลี่ยนใหม่ แสดงว่าทุกตารางใช้ cache ตัวเดียวกัน (ซึ่งหลักการนี้ช่วยลดความผิดพลาดอันอาจจะเกิดขึ้นหากบางตารางไม่ยอมปรับค่าใหม่ตามเมื่อ Refresh)

แต่จากหนังสือ Pivot Table Data Crunching โดย Bill Jelen หน้า 41 ย่อหน้าที่ 3 เขียนอธิบายไว้ว่า Excel 2010 จะสร้าง cache ขึ้นมาใหม่เสมอ

E-Learning

Go to top