สูตร DSum เป็นสูตรหนึ่งในกลุ่มของสูตร Database ซึ่งยังมีสูตรอื่นๆอีก เช่น DCount, DAverage, DMax, และ DMin ซึ่งสูตรเหล่านี้แม้ใช้เวลาคำนวณเร็วกว่าสูตร Array แต่ไม่ค่อยนิยมใช้กันนักเนื่องจากเงื่อนไขที่ใช้ในการคำนวณต้องกำหนดไว้ในพื้นที่โดยเฉพาะ ทำให้ไม่ยืดหยุ่นในการใช้งานเท่ากับสูตร Array

image058

ตามภาพนี้ตารางฐานข้อมูลชื่อ InputTable คือพื้นที่ตั้งแต่เซลล์ B3:D13 ซึ่งต้องกำหนดขอบเขตให้รวมถึงพื้นที่บนหัวตาราง B3:D3 ไว้ด้วย ส่วนตารางที่ใช้กำหนดเงื่อนไขตั้งชื่อว่า MyCriteria คือพื้นที่เซลล์ F3:H5 โดยต้องกำหนดให้ข้อความในหัวตารางเงื่อนไขนี้สะกดตรงกับตารางฐานข้อมูล เมื่อต้องการหายอดรวมของรหัส ID: a001 เฉพาะรายการที่มียอดตัวเลข Amount มากกว่า 50 ให้สร้างสูตรในเซลล์ G7 ตามนี้

=DSUM(InputTable,3,MyCriteria)

เลข 3 หมายถึงให้หาคำตอบมาจาก Column ที่ 3 ในพื้นที่ตารางฐานข้อมูล

โปรดสังเกตตารางเงื่อนไขในเซลล์ F5 มีคำว่า xyz (หรือคำอื่นใดก็ได้ที่ไม่ใช่รหัส) อยู่ด้วยเพื่อช่วยให้สูตร DSum หายอดรวมเฉพาะรหัสที่ a001 เท่านั้น หากต้องการหายอดรวมของรหัส a002 ด้วยก็ให้เปลี่ยน xyz เป็น a002 แต่ถ้าเว้นเซลล์ F5 เป็นเซลล์ว่าง จะพบว่าสูตร DSum หายอดรวมผิดกลายเป็นหายอดรวมทั้งหมดทุกรายการ

E-Learning

Go to top