• Filter เป็นเครื่องมือช่วยเลือกให้แสดงเฉพาะรายการที่ต้องการขึ้นมาบันทึกข้อมูล
  • ถ้าต้องการพิมพ์ข้อความหลายบรรทัดในเซลล์เดิม ให้กดปุ่ม Alt+Enter เพื่อขึ้นบรรทัดใหม่ในเซลล์เดียวกัน
  • ถ้าต้องการบันทึกแก้ไขชีทหลายๆชีทพร้อมกัน ก่อนจะทำการแก้ไขใดๆในชีท ให้กดปุ่ม Ctrl หรือ Shift ค้างไว้ก่อนแล้วคลิกที่ชีทซึ่งต้องการให้เกิดผลพร้อมๆกัน ซึ่งจะเห็นคำว่า Group ปรากฏต่อท้ายชื่อแฟ้มบนจอด้านซ้ายบน (ปุ่ม Ctrl จะเลือกชีทซึ่งไม่ติดกันได้ ส่วนปุ่ม Shift จะช่วยให้เลือกชีทที่ติดกันทั้งหมด) เมื่อบันทึกแก้ไขเสร็จแล้ว ให้คลิกเลือกชีทอื่นจะพบคำว่า Group หายไป
  • ถ้าต้องการบันทึกหลายๆเซลล์พร้อมกัน ให้กดปุ่ม Ctrl ค้างไว้แล้วคลิกเลือกเซลล์ที่ต้องการไปเรื่อยๆ จากนั้นเมื่อพิมพ์ข้อมูลในเซลล์เสร็จแล้ว ให้กดปุ่ม Ctrl+Enter จะพบว่าข้อมูลนั้นถูกบันทึกลงไปในเซลล์ที่เลือกไว้ให้ทั้งหมดพร้อมกัน
  • แทนที่จะเสียเวลาพิมพ์ข้อความยาวๆลงไปในเซลล์ ให้กำหนด Formula Name ชื่อสั้นๆให้กับข้อความนั้น เช่นตั้งชื่อว่า MyVar ซึ่ง Refers to =”Excel Expert Training” จากนั้นเมื่อต้องการใช้งาน ให้พิมพ์ =MyVar ลงไปในเซลล์ก็จะได้คำว่า Excel Expert Training แสดงขึ้นมาแทน
  • แทนที่จะเสียเวลาพิมพ์ข้อความยาวๆลงไปในเซลล์ ให้กำหนด Format โดยมี Custom Type เป็น [=1]”Excel Expert Training” จากนั้นเมื่อต้องการใช้งานให้พิมพ์เลข 1 ลงไปในเซลล์ที่ใช้ Format นี้ จะได้คำว่า Excel Expert Training แสดงขึ้นมาแทน

E-Learning

Go to top