Print
Parent Category: Training Manuals

การปรับปรุงระบบงานใดๆต้องลงทุนลงแรงและใช้เวลาอย่างมากเสมอ หากไม่ใช่บริษัทขนาดใหญ่ที่มีผลกำไร หรือถูกเงื่อนไขบังคับจากผู้สอบบัญชีหรือจากองค์กรภายนอกคงยากจะทำตาม มักรอจนกว่าจะเกิดความเสียหายอย่างมากจากการใช้ Excel ขึ้นมาก่อน และเมื่อถึงขั้นนั้นอาจจำเป็นที่ต้องย้อนไปตรวจสอบความถูกต้องของทุกเซลล์ทีเดียว

เพื่อช่วยตัดไฟแต่ต้นลม ควรเน้นให้ความรู้พื้นฐานแก่บุคคลสำคัญที่เป็นต้นตอของความเสี่ยง ได้แก่ พนักงานซึ่งทำหน้าที่สร้างแฟ้ม Excel ให้สามารถออกแบบแฟ้มที่มีโครงสร้างง่ายต่อการใช้งาน ตรวจสอบ และแก้ไข กับหัวหน้าระดับต้นซึ่งเป็นผู้สั่งงานให้ใช้ Excel สร้างแฟ้มนั้นขึ้นมา