โครงสร้างสูตร IF แบบง่ายๆ =IF(เงื่อนไข,ผลกรณีใช่,ผลกรณีไม่ใช่) มีพื้นฐานของตัวสูตรทำหน้าที่ตัดสินใจตามเงื่อนไขที่เรากำหนดลงไปในสูตรอยู่แล้ว ไม่ว่าจะใช้สูตร IF ในการเปลี่ยนเส้นทางการรับค่าหรือใช้ในการปรับเปลี่ยนค่าก็ตาม ย่อมถือว่าเป็นการใช้สูตร IF ในการตัดสินใจนั่นเอง เพียงแต่หัวข้อนี้จะแยกแยะประเภทของการตัดสินใจให้เห็นชัดขึ้น

การใช้สูตร IF ในการตัดสินใจมี 2 แบบ ขึ้นกับว่าเงื่อนไขถัดไปกำหนดว่าต้องผ่านเงื่อนไขก่อนหน้าอย่างไร

  1. การใช้ IF แบบกำหนดเงื่อนไขแตกต่อกรณีที่ไม่ใช่
  2. การใช้ IF แบบกำหนดเงื่อนไขแตกต่อกรณีที่ใช่

E-Learning

Go to top