Print
Parent Category: Training Manuals
Category: Excel Expert Tips Tricks and Traps Manual

ทั้งสองคำนี้ถ้าแปลเป็นไทยก็แปลว่า “สูตร” เหมือนกัน โดยคำว่า Formula เป็นคำที่มีความหมายกว้างกว่า Function กล่าวคือ

ดังนั้นเพื่อทำความเข้าใจให้ตรงกัน ในบทความนี้จะใช้คำว่า สูตร ซึ่งหมายถึงทั้ง Formula และ Function หรืออีกนัยหนึ่ง สูตรก็คืออะไรก็ตามที่มีเครื่องหมาย = นำหน้า ส่วนตัวผมเองจะเขียนอธิบายเรื่องสูตรในกระดาษโดยใช้ตัวใหญ่ปนตัวเล็ก เช่น Sum หรือ VLookup เพื่อช่วยให้อ่านแต่ละคำของสูตรได้ง่าย แต่เมื่อถึงคราวนำไปใช้ใน Excel โปรดพิมพ์สูตรด้วยตัวเล็กทั้งหมดเสมอ