จากตัวอย่างการหาค่าโฆษณา หากกำหนดให้ค่าโฆษณาเป็นตัวเลขในช่วง 100 ถึง 400 บาท ให้หาว่าจะส่งผลต่อกำไรขั้นต้นอย่างไร

ทางออกในการแก้ปัญหานี้ หากคุณไม่รู้จัก Data Table มาก่อน ก็คงต้องสร้างตารางคำนวณซ้ำกันหลายๆตารางเพื่อทดลองใส่ตัวเลขค่าโฆษณาลงไปเพื่อหาผลลัพธ์ที่ต้องการ

แทนที่จะเสียแรงเสียเวลาสร้างตารางคำนวณซ้ำ ให้ออกแบบโครงสร้างตาราง Data Table ขึ้นมาก่อน โดยในปัญหานี้สังเกตว่าต้องการเปลี่ยนค่าโฆษณาเพียงค่าเดียว ดังนั้นจึงเข้าข่าย Data Table แบบ 1 ตัวแปร ซึ่งมีโครงสร้างแยกแยะออกไปอีก 2 แบบย่อยตามแต่ว่าคุณต้องการดูตัวแปรตามแนวใด ได้แก่

 • Data Table แบบวางตัวแปรไว้ในหัวตารางด้านข้างตามแนวตั้ง ส่วนหัวตารางด้านบนเป็นสูตรคำตอบที่ link มา และเมื่อสั่ง Data Table ให้เลือกใช้ช่อง Column Input Cell
 • Data Table แบบวางตัวแปรไว้ในหัวตารางด้านบนตามแนวนอน ส่วนหัวตารางด้านข้างเป็นสูตรคำตอบที่ link มา และเมื่อสั่ง Data Table ให้เลือกใช้ช่อง Row Input Cell

ตัวอย่างการใช้ Data Table แบบวางตัวแปรไว้ในหัวตารางด้านข้างตามแนวตั้ง

image126

 1. นำตัวเลขค่าโฆษณามาพิมพ์ลงในเซลล์ E23:E27 โดยจะกำหนดให้เป็นตัวเลขใดก่อนหลังก็ได้ ไม่จำเป็นต้องเรียงลำดับมากน้อย
 2. เซลล์ F22 และ G22 สร้างสูตร link ผลลัพธ์ของสูตรคำนวณมาจากเซลล์ G19 และ H18 ตามลำดับ
 3. ให้เลือกพื้นที่ E22:G27 แล้วสั่ง Data > What-If Analysis > Data Table (Excel 2003 สั่ง Data > Table)
 4. คลิกลงในช่อง Column input cell แล้วคลิกต่อไปที่เซลล์ G18 (เพื่อกำหนดให้ Data Table ยิงตัวเลขค่าโฆษณาที่วางไว้ตามแนวตั้งไปที่เซลล์ G18) แล้วกดปุ่ม OK
 5. จะพบคำตอบปรากฏในตาราง F23:G27 และเมื่อคลิกดูจะพบสูตร {=TABLE(,G18)} ซึ่งสูตรนี้เราไม่สามารถสร้างเอง ต้องใช้คำสั่ง Data Table เท่านั้นจึงจะเกิดสูตรนี้ขึ้น และเมื่อดูในสูตรจะพบ (,G18) แสดงถึงการไม่ใช้ Row Input แต่ใช้ Column Input มีเซลล์ G18 เป็นเซลล์รับค่า

หากใช้ตาราง Data Table แบบวางตัวแปรไว้ในหัวตารางด้านบนตามแนวนอน ต้องออกแบบตารางตามรูปต่อไปนี้

image128

ข้อสังเกต

 1. Data Table แบบ 1 ตัวแปร สามารถหาคำตอบมาแสดงในตารางได้หลายเรื่อง ตามแต่ว่าจะ link สูตรคำตอบเรื่องใดมาแสดงในหัวตารางอีกข้างหนึ่ง จึงให้ผลลัพธ์ได้มากกว่า Data Table แบบ 2 ตัวแปร ซึ่งแม้จะใช้ตัวแปรได้ 2 ตัว แต่จะแสดงคำตอบในตารางได้เพียงเรื่องเดียวเพราะมีเซลล์หัวมุมเพียงเซลล์เดียว
 2. ถ้าต้องการใช้ตัวแปรมากกว่า 2 ตัว หรือต้องการคำตอบหลายเรื่อง สามารถใช้สูตร If, Choose หรือ Index ช่วยทำให้ Data Table ทำงานได้ไม่จำกัด
 3. สูตรที่ Excel สร้างให้เมื่อสร้าง Data table เป็นสูตรที่ถูกสร้างขึ้นแบบ Array พร้อมกันทุกเซลล์ โดยมีโครงสร้างสูตรดังนี้

  =Table(Row Input Cell, Column Input Cell)

  Data Table แบบ 1 ตัวแปร จะเกิดสูตร =Table(Row Input Cell,) เมื่อเป็นตารางที่ใช้ Row Input และจะเกิดสูตร =Table(, Column Input Cell) เมื่อเป็นตารางที่ใช้ Column Input ส่วน Data Table แบบ 2 ตัวแปรจะเกิดสูตรที่ใช้โครงสร้างแบบเต็ม =Table(Row Input Cell, Column Input Cell)
 4. การอ่านผลลัพธ์จากตาราง Data Table ต้องอธิบายให้ชัดเจนว่า ในขณะที่ค่าโฆษณาเปลี่ยนแปลงไปนั้น ตัวเลขตัวแปรอื่น ได้แก่ ยอดขาย และ %ต้นทุนขาย ถือว่าคงที่
 5. ค่าโฆษณาในเซลล์ G18 จะเว้นว่างไว้หรือจะใส่ตัวเลขใดๆแม้จะสร้างสูตรคำนวณไว้ก่อนหรือหลังการสั่ง Data Table ก็ได้ เพราะไม่มีผลต่อการคำนวณใน Data Table
 6. ตาราง Data Table ไม่สามารถถูก Copy ออกไปใช้ที่อื่น เพราะเมื่อ Paste จะพบว่าสูตร Table ในตารางถูกเปลี่ยนเป็นตัวเลขค่าคำตอบแทนทุกเซลล์
 7. เราไม่สามารถ Insert แทรกเซลล์สูตร Table และหากต้องการลบสูตร Table ทิ้ง ต้องเลือกพื้นที่ตารางทั้งหมดที่มีสูตร Table แล้วจึงจะสามารถลบสูตรทิ้งพร้อมกันทุกเซลล์

E-Learning

Go to top