Print
Parent Category: Training Manuals
Category: Excel Expert Tips Tricks and Traps Manual

ถ้าถามว่าตอนเริ่มต้นใช้สูตรคำนวณใน Excel แรกเริ่มนั้นคุณต้องรู้จักใช้อะไรให้เป็น ก็ตอบว่าต้องรู้จักการกำหนดตำแหน่งอ้างอิงโดยการใช้เครื่องหมาย $ ควบคุมแนวของค่าที่ใช้ในการคำนวณ แล้วถ้าถามต่อไปว่า ตอนสร้างแฟ้มงานเสร็จแล้วล่ะต้องใช้อะไรให้เป็น คำตอบก็คือต้องใช้ Data Table สรุปคำตอบที่เป็นไปได้เพื่อใช้ตัดสินใจ

Data Table เป็นคำสั่งที่มีมานานแล้วแต่มักถูกละเลยไม่สนใจใช้กันนัก คงเป็นเพราะคำสั่งนี้ถูกออกแบบมาให้อยู่กันเมนู Data จึงทำให้นึกไปว่าเป็นคำสั่งที่ไม่เกี่ยวข้องกับการคำนวณ อีกทั้งตัวอย่างและคำอธิบายใน Help ก็มิได้ให้รายละเอียดชัดเจนนัก ผู้ที่จะเข้าใจ Data Table ได้ก็ต้องลองใช้คำสั่งนี้ดูแล้วจึงจะซึ้งถึงประโยชน์ของมัน

Data Table อาศัยการออกแบบตารางแบบพิเศษที่จะช่วยให้ Excel นำค่าที่วางไว้บนหัวตารางหรือข้างตารางด้านใดด้านหนึ่งหรือทั้งสองด้าน ส่งต่อไปแทนที่ค่าหรือสูตรที่บันทึกไว้ในเซลล์ เมื่อค่าในเซลล์เหล่านั้นเปลี่ยนไปตามคำสั่ง Data Table ก็จะทำให้เซลล์สูตรที่เกี่ยวข้องคำนวณหาคำตอบใหม่ เพียงแต่การเปลี่ยนแปลงค่าในเซลล์และคำตอบใหม่ที่เกิดขึ้นนั้น เราจะไม่เห็นมีการเปลี่ยนแปลงใดๆเกิดขึ้นในตาราง แต่จะพบว่า Excel นำคำตอบมาสรุปไว้ในตาราง Data Table ให้เอง

สำหรับผู้ที่คุ้นเคยกับการเขียนโปรแกรมสำเร็จรูป การทำงานของ Data Table เปรียบเทียบได้กับการใช้รหัสโปรแกรมสั่งให้ Excel ทำงานซ้ำหลายครั้งเป็น loop โดย Excel จะส่งค่าไปที่เซลล์ที่เรากำหนดให้ในแต่ละ loop ทั้งนี้ Data Table จะทำงานเป็น loop ให้อัตโนมัติโดยเราไม่ต้องเสียเวลาเขียนโปรแกรมแม้แต่น้อย

Data Table มี 3 แบบตามจำนวนตัวแปรที่เกี่ยวข้อง ได้แก่

โครงสร้างตาราง Data Table แบ่งเป็น 4 ส่วน ตามรูป

image124