Print
Parent Category: Training Manuals
Category: Excel Expert Tips Tricks and Traps Manual

F2

ใช้แก้ไขข้อมูลหรือสูตรในเซลล์

F3

ใช้ใส่ชื่อตำแหน่งเซลล์หรือชื่อสูตรที่ตั้งไว้ในแฟ้มนั้นๆลงไปในสูตร
หรือสั่ง Paste List ต่อ จะสรุปชื่อที่ตั้งไว้ทั้งหมดลงไปในตาราง

F4

ใช้ใส่เครื่องหมาย $ กำกับตำแหน่งอ้างอิง
หรือสั่งทวนคำสั่งสุดท้ายซ้ำ

F5

ใช้หาเซลล์ ตามตำแหน่งหรือชื่อตำแหน่งเซลล์ที่ทราบ
หรือสั่ง Special ต่อ จะค้นหาตำแหน่งเซลล์ได้อีกหลายแบบ

F8

ใช้ควบคุมตำแหน่งเซลล์แรกไว้ไม่ให้ขยับเพื่อขยายตาราง (Extend)

F9

ใช้สั่งคำนวณทุกชีททุกแฟ้มที่เปิดขึ้น

Shift + F9

ใช้สั่งคำนวณเฉพาะชีทที่เลือกอยู่ชีทเดียวเท่านั้น

F2 ตามด้วย F9

ใช้แกะสูตรในเซลล์เพื่อดูว่ามีค่าที่แท้จริงเป็นอย่างไร แล้วกด Esc

Ctrl + * หรือ Ctrl+a

ใช้เลือกพื้นที่ตารางซึ่งมีข้อมูลติดต่อกันไป (Current Region)

Ctrl + .

ใช้ย้าย Active Cell ไปตามเซลล์หัวมุมของตารางที่เลือกไว้

Ctrl + Shift + >

Shift + End >

ใช้เลือกพื้นที่ตารางจากเซลล์ที่เลือกไว้ไปจนสุดทางด้านขวา
หรือตามทิศทางของลูกศรที่กด

Ctrl + PgUp

ใช้เลือกชีทถัดไป

Ctrl + PgDn

ใช้เลือกชีทก่อนหน้า

Ctrl + Tab

ใช้เลือกแฟ้มถัดไปที่เปิดอยู่

Ctrl + Shift + Tab

ใช้เลือกแฟ้มก่อนหน้าที่เปิดอยู่

Ctrl + Shift + Enter

ใช้สร้างสูตร Array ซึ่งจะมีเครื่องหมาย { } ปิดหัวท้ายสูตร