Print
Parent Category: Training Manuals
Category: Excel Expert Tips Tricks and Traps Manual

เพื่อทำให้ตำแหน่งอ้างอิงที่กำหนดไว้ในสูตรปรับตำแหน่งตามอย่างถูกต้องเสมอ เมื่อใดที่ต้องการปรับขนาดขอบเขตพื้นที่ตาราง ให้ใช้วิธี Insert หรือ Delete แนว Row หรือ Column เพื่อแทรกเพิ่มหรือลดพื้นที่ภายในทิ้ง โดยกำหนดให้มีผลเฉพาะทั้งแถวหรือเฉพาะพื้นที่ในตารางนั้นก็ได้

ตัวอย่างการขยายขนาดตาราง

สมมติว่าต้องการขยายขนาดตารางให้เพิ่มอีก 2 Row ให้เริ่มจากเลือกพื้นที่ตารางตั้งแต่ Row สุดท้ายออกไปตามจำนวน Row ที่ต้องการ จากนั้นคลิกขวาสั่ง Insert > Shift cells down

image021

ตัวอย่างการลดขนาดตาราง

สมมติว่าต้องการลดขนาดตารางให้มีจำนวน Row ลดลง 2 Row ให้เริ่มจากเลือก Row ภายในพื้นที่ตารางตามจำนวน Row ที่ต้องการ จากนั้นคลิกขวาสั่ง Delete > Shift cells up

image023 

หมายเหตุ

  1. หากในชีทมีตารางข้อมูลเพียงตารางเดียว ให้ใช้วิธีเลือกทั้งแนว Row หรือ Column โดยไม่จำเป็นต้องเลือกเฉพาะภายในพื้นที่ตาราง จากนั้นให้สั่ง Insert หรือ Delete ทั้งแนว Row หรือ Column ได้เลย
  2. การลดขนาดตาราง สามารถเลือกลบพื้นที่รวมทั้งแนว Row สุดท้ายหรือ Column ขวาสุดของขอบเขตตารางก็ได้ (แต่ไม่แนะนำเพราะเป็นวิธีต่างจากการขยายตาราง)