1. ต้องการปรับให้กดปุ่ม Enter เพื่อบันทึกค่าแล้วอยู่ที่เซลล์เดิม

  สั่ง File > Options > Advanced > ตัดกาช่อง After pressing Enter, Move selection

  image001

  ทั้งนี้ใน Excel 2007 สั่ง Office > Excel Options แทน File > Options >


 2. ต้องการปรับให้กดปุ่ม F2 เพื่อ Edit แก้ไขบน Formula Bar แทนในเซลล์

  สั่ง File > Options > Advanced > ตัดกาช่อง Allow editing directly in cells

  image003

  คำสั่งนี้ยังมีผลทำให้เมื่อดับเบิลคลิกที่เซลล์สูตรแล้ว Excel จะย้ายตำแหน่งไปยังตำแหน่งเซลล์ต้นทางที่อ้างอิงในสูตรนั้น และเมื่อกดปุ่ม F5 > Enter จะย้ายกลับมาที่เซลล์เดิมที่เคยดับเบิลคลิก

 3. ต้องการเปลี่ยนระบบการคำนวณเป็น manual

  สั่ง File > Options > Formulas > กาช่อง Manual จากนั้นต้องกดปุ่ม F9 เพื่อสั่งคำนวณทุกแฟ้มหรือกด Shift+F9 เพื่อสั่งคำนวณเฉพาะชีทที่เลือกอยู่เท่านั้น

  image005

  หมายเหตุ ระบบการคำนวณจะเปลี่ยนตามระบบของแฟ้มแรกที่เปิดขึ้นก่อนเสมอ

 4. ต้องการเปิดให้ใช้ Macro และ Update Links ได้อัตโนมัติทุกแฟ้มในโฟลเดอร์ที่กำหนดว่าปลอดภัย 

  สั่ง File > Options > Trust Center > กดปุ่ม Trust Center Settings... 

  เลือกเมนู Trusted Locations จากเมนูด้านซ้าย จากนั้นกดปุ่ม Add new location... เพื่อเลือกชื่อโฟลเดอร์ (Trusted Folder) ตามต้องการ 

  image007

  นอกจากนี้สำหรับ Excel 2010 เป็นต้นมายังมีเมนู Trusted Documents เพื่อใช้ควบคุมการเปิดแฟ้มเพื่อทำให้แฟ้มใดที่เคยเปิดโดยให้ Macro ทำงานหรือ Update Links มาก่อนก็จะเปิดแบบนั้นให้เองในคราวต่อไป

  image009

E-Learning

Go to top