การจัดเตรียมทั่วไป

  1. ปรับให้ใช้งานแฟ้มที่มีรหัส VBA ได้ โดยสั่ง File > Excel Options > Trust Center > Trust Center Settings > Macro Settings > กาช่อง Disable all macro with notifications (เป็น Default ของ Excel 2007/2010)
  2. ตอนเปิดแฟ้มจะมีคำถามขึ้นมาบนหน้าจอ ให้เลือก Enable Macros (ถ้าไม่ไว้ใจแฟ้มนั้น ให้เลือก Disable Macros)
  3. Excel 2007/2010 สามารถกำหนด Trust Locations เพื่อระบุชื่อ Folder ที่เก็บแฟ้มที่ต้องการให้ Enable Macro เองทันทีเมื่อเปิดแฟ้ม
  4. Excel 2010 สามารถกำหนด Trust Document เพื่อสั่งให้ Excel จดจำว่าแฟ้มที่เคยเปิดนั้นถูกสั่งให้ใช้ Macro อย่างไร
  5. อย่าลืม Save แฟ้มที่มีรหัส VBA เป็นนามสกุล xlsm

การเตรียมพร้อมสำหรับใช้ VBA

Excel 2007 สั่ง Office Button > Excel Options > Popular > กาช่อง Show Developer tab in the Ribbon

Excel 2010 สั่ง File > Options > Customize Ribbon > กา Developer ที่แสดงในรายชื่อในจอด้านขวา

การปรับระบบแสดงผลภาษาไทยใน Visual Basic Editor (VBE)

ให้กดปุ่ม ALT+F11 เพื่อเปิด VBE ขึ้นมา แล้วสั่ง Tools > Options > Editor Format แล้วเลือก Font ภาษาไทย

E-Learning

Go to top