1. copy แฟ้ม Add-in ที่ต้องการไปเก็บไว้ใน folder ใดก็ได้
  2. เปิด Excel แล้วสั่ง Developer > Add-ins > Browse หาแฟ้ม xla ที่เก็บไว้ จะพบว่ามีชื่อ Add-in ที่ต้องการถูกกาเครื่องหมายถูกไว้
  3. เปิดแฟ้มที่มีสูตร Add-in สร้างไว้ จะพบว่าสูตรทำงานตามต้องการ (แต่ถ้าเปิดแฟ้มไว้ก่อนที่จะ Browse ในข้อ 2 จะพบว่าสูตร error ต้องเข้าไปกด F2 ที่เซลล์สูตรแล้วกด Enter เพื่อกระตุ้นให้สูตรทำงาน)

ถ้าในแฟ้ม ไม่ได้ใช้สูตร Add-in ควรเลิกใช้ Add-in เพื่อทำให้ไม่เปลืองหน่วยความจำ โดยสั่ง Developer > Add-ins > ตัดกาเครื่องหมายถูกทิ้ง ต่อเมื่อต้องการใช้ Add-in จึงกลับมากาถูกด้านหน้าเฉพาะ Add-in ที่ต้องการใช้งาน

ถ้าจำโครงสร้างสูตรไม่ได้ ให้ดูได้จาก Insert Function แล้วเลือกสูตรแบบ User defined พอคลิกชื่อสูตรจะพบคำอธิบายแสดงไว้ด้านล่างสุด

E-Learning

Go to top