หากต้องการออกจากวงจรการทำงานซ้ำให้ใช้รหัส If ช่วยตามแบบต่อไปนี้

  • If Selection.Value > 10 Then Exit For
  • If Selection.Value > 10 Then Exit Do
  • If Selection.Value > 10 Then Exit Sub

หมายเหตุ Exit Sub เป็นการสั่งให้ออกจากชุดคำสั่งที่กำลังทำงานอยู่ แล้วกลับไปทำงานตามคำสั่งถัดไปในชุดคำสั่งที่เป็นตัวสั่งเรียกชุดคำสั่งอื่นทำงาน (ถ้าใช้ End จะหยุดการทำงานทั้งหมด)

E-Learning

Go to top