Print
Parent Category: Training Manuals
Category: Work Simplification with Excel Expert VBA Manual

โครงสร้างที่เห็นนี้นำมาจาก VBA Help โดยพิมพ์คำว่า If ลงไปในพื้นที่ที่ใช้พิมพ์รหัสตามปกติ แล้วกดปุ่ม F1 จะพบคำอธิบายวิธีใช้ If โดยขอให้สังเกตจากโครงสร้างว่า ส่วนใดที่เขียนไว้ภายในเครื่องหมายวงเล็บ [ ] ถือว่า เป็นส่วนที่จะเขียนหรือไม่ก็ได้ ส่วนที่เขียนด้วยตัวเข้มหนา เป็นส่วนที่ต้องเขียนเสมอ ดังนั้นโครงสร้างข้างต้น จึงมีส่วนที่จำเป็นต้องใช้ทั่วไปเพียงดังนี้