สูตรช่วยในการกำหนดพื้นที่ตาราง ที่ขยายหรือหดได้ตามจำนวนข้อมูล เรียกว่า Dynamic Range เช่น หากต้องการทำให้พื้นที่ของ Amount ซึ่งเดิมมาจากเซลล์ D3:D7 นั้น สามารถขยายหรือหดพื้นที่ได้ตามข้อมูลที่เพิ่มหรือลดได้เอง ให้สั่ง Formula > Define Name  ตั้งชื่อ Formula Name ว่า Amount และกำหนดสูตรต่อไปนี้ลงไปในช่อง Refers to

=Offset($B$3, 0, 2, CountA($D:$D)-1, 1)

สังเกตว่า ตำแหน่งของเซลล์ที่อ้างอิงในสูตรเป็น Absolute Reference โดยมีเครื่องหมาย $ กำกับตำแหน่งทั้ง row และ column ทั้งนี้เป็นการสร้างตามหลักของ Formula Name เพื่อทำให้ Amount มีตำแหน่งถูกต้องและมีตำแหน่งแน่นอน

สูตร CountA($D:$D)-1 ทำหน้าที่คำนวณหาความสูง โดยนับจำนวนรายการข้อมูลทั้งหมดจาก column D แต่เนื่องจากสูตร CountA นับหัวตารางเซลล์ D2 เกินเข้ามา 1 เซลล์ จึงต้องลบจำนวนที่นับได้ทิ้งไป 1 เซลล์

E-Learning

Go to top