ตารางคำนวณแบบ Single Module มีลักษณะตรงกับความหมายของคำว่า Single นั่นคือเป็นตารางคำนวณแบบตารางเดียวหรือตารางเดี่ยว ที่สามารถคำนวณให้ผลลัพธ์ที่ต้องการได้ครบถ้วนภายในตารางคำนวณตารางเดียว

ผู้ใช้ Excel ทั่วไปมักใช้ Excel กันแบบผิดๆ จากความง่ายของการใช้ตารางของ Excel เช่น ถ้ารายงานที่ต้องการมีร้อยหน้า เราก็มักจะออกแบบตาราง Excel ให้มีความยาวเหยียดเลียนแบบตามหน้ากระดาษที่ต้องการพิมพ์ หรือเมื่อใดที่ต้องการรายงานตามรายเดือน ก็มักจะสร้างชีทหลายๆชีทแยกเป็นชีทละเดือนหรือสร้างตารางแบ่งเป็นแฟ้มคำนวณตามรายเดือน ซึ่งยังดีที่ในปีหนึ่งมีแค่ 12 เดือน จึงทำให้มีจำนวนชีทหรือแฟ้มเพียง 12 ชีทหรือ 12 แฟ้ม แต่ถ้าเป็นงานที่ต้องใช้ติดต่อกันไปหลายปีหรือแบ่งรายงานตามวัตถุดิบนับร้อยนับพันชนิด เห็นทีย่อมทำให้มีจำนวนชีทหรือจำนวนแฟ้มที่มีการคำนวณแบบเดียวกันซ้ำมากจนจดจำกันไม่ไหว

ตารางคำนวณแบบ Single Module เป็นตารางคำนวณเพียงตารางเดียวที่คุณสามารถกำหนดให้ตารางคำนวณนั้นเลือกรับตัวแปรต่างไปจากเดิมได้ตามต้องการ ทำให้สามารถใช้ตารางคำนวณเพียงตารางเดียวหรือหน้าเดียวเพื่อแสดงผลการคำนวณเปลี่ยนไปเป็นตารางคำนวณรายละเอียดของเดือนที่ต้องการหรือวัตถุดิบที่ต้องการ โดยใช้โครงสร้างตารางแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้

  1. ส่วนของตาราง Input ใช้สำหรับเก็บตัวแปรที่ต้องการตามรายเดือนหรือแต่ละชุด ซึ่งตาราง Input นี้ใช้จัดเก็บข้อมูลรายเดือนหรือแต่ละชุดไว้เป็นแนวนอนหรือแนวตั้งติดกันก็ได้
  2. ส่วนของตารางสูตรตัวกลางใช้ดึงข้อมูล เพื่อเลือก Input ตามเลขเดือนหรือเลขที่ของชุด ซึ่งมักใช้สูตร Index เพื่อเลือกดึงข้อมูลจากตาราง Input ในชีทเดียวกัน หรือใช้สูตร Indirect เพื่อเลือกดึง Input จากตารางที่แยกชีทกัน
  3. ส่วนของตารางคำนวณ เพื่อคำนวณตามค่าที่รับมาจากตารางสูตรตัวกลาง

E-Learning

Go to top