วันนี้ผมไปรับคำแนะนำภาษีอากรจากเจ้าหน้าที่สรรพากรมาครับ ได้รับคำยืนยันมาว่า เงินค่าวิทยากรที่บริษัทจ่ายให้กับวิทยากรที่รับงานในฐานะบุคคลธรรมดาเช่นตัวผมนั้น ถือเป็นเงินได้ตามมาตรา 40(2) ซึ่งบริษัทต้องคำนวณภาษีตามแบบเดียวกับที่จ่ายเงินเดือนให้พนักงานของตน 
 
ถ้ายอดรวมของค่าวิทยากรที่จ่ายให้บุคคลธรรมดารวมสะสมทั้งปียังมียอดรวมไม่ถึงเกณฑ์ก็ยังไม่ต้องหักภาษี (ไม่ใช่ไม่ต้องหักภาษีนะครับ แต่เรียกว่า ยังไม่ถึงเกณฑ์ต้องหัก หรือจะเรียกว่า หักภาษีในอัตรา 0% ก็ได้)
 
แม้จะไม่มียอดต้องหักภาษีก็ตาม แต่บริษัทผู้จ่ายเงินก็ต้องออกหนังสือรับรองให้กับวิทยากรที่เป็นบุคคลธรรมดาด้วยเสมอครับ โดยระบุยอดว่าภาษีที่หัก เท่ากับ 0
 
ถ้าบริษัทผู้จ่ายเงินไม่ส่งหนังสือรับรองให้วิทยากร แล้วภายหลังแอบออกหนังสือรับรองภาษีเองในภายหลัง โดยหักภาษี 3 % โดยระบุว่าเป็นค่าบริการ จะทำให้ยอดที่แจ้งสรรพากรไม่ตรงกับยอดที่วิทยากรยื่นภาษี ส่งผลให้สรรพากรเรียกตรวจได้
 
ส่วนใหญ่พบว่าฝ่ายบัญชีของบริษัทจะดื้อมาก กลัวว่าถ้าไม่หักภาษีเลย ตัวเองจะทำผิดกฎ จึงถือว่าเป็นค่าบริการแล้วหักภาษี 3 % แม้ผมยืนยันว่าไม่ใช่ค่าบริการก็ตาม (เจ้าหน้าที่สรรพากรถือว่า ฝ่ายบัญชีที่ทำแบบนี้ผิดหลักที่วางไว้)
 
โปรดอ่านคำอธิบายกฎหมาย และ กรณีศึกษา เลขที่ กค 0702/2072 ของสรรพากร ข้อที่ 2.2 ได้จากลิงก์นี้ครับ
 
https://excelexperttraining.com/home/online/articles/learning/148-trainer-witholding-tax

และ

https://excelexperttraining.com/home/online/articles/learning/361-no-tax-deduction

 

E-Learning

Go to top