การอบรมแบบ Public สำหรับทุกคนที่สนใจ มาคนเดียวก็สามารถสมัครเข้าเรียนได้ ในการอบรมแต่ละครั้งจะรับผู้เข้าร่วมอบรมไม่เกิน 6 คนและกำหนดเนื้อหาอบรมให้มุ่งเจาะลึกเฉพาะเรื่อง เพื่อมุ่งให้มีคุณภาพมากที่สุดและเกิดประโยชน์สูงสุด ผู้เข้าอบรมทุกคนสามารถติดตามเนื้อหาที่อบรมได้อย่างชัดเจนจากจอภาพด้านหน้าของตัวเอง

2019XLRoomOK2

ระยะเวลาอบรม 1 วัน

 • การอบรมจะเริ่มต้นตรงเวลาจาก 9.00 ถึง 16.00 น. โดยขอเชิญให้มาแต่เช้า หนีรถติด มาพูดคุยแนะนำตัว อวดผลงาน หรือสอบถามปัญหาอะไรก็ได้ตั้งแต่ 8.00 น. 

 • แบ่งการอบรมเป็น 2 ช่วง ช่วงเช้าจะอบรม 9.00 - 11.30 และ 12.30-16.00 น. ในแต่ละช่วงมีเวลาพักเบรคประมาณ 15 นาที ช่วงเที่ยงสามารถเดินไปร้านอาหารที่โรงหนังฮอลีวู้ดตรงปากซอยหรือในซอยติดกัน เลือกซื้อหาของอร่อยที่ชอบมารับประทานกันเอง

ขอให้ตรงเวลา ในช่วงเช้าผู้เข้าอบรมทุกคนต้องมาก่อนอย่างน้อย 15 นาที เพื่อเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้คและติดตั้งตัวอย่างที่จะใช้อบรม ขอให้เผื่อเวลาเดินทางไว้เสมอ

เนื่องจากหัวข้อที่อบรมมีเนื้อหาต่อเนื่องกัน หากมาสายจะไม่สามารถเรียนตามคนอื่นได้ทันและยังเป็นการรบกวนการเรียนของผู้อื่น จึงขออย่ามาสายเป็นอันขาด

ราคาค่าอบรม

 • ค่าอบรมคนละ 4,250 บาท บางหลักสูตรมีราคาต่างกันจึงขอให้ดูราคาของหลักสูตรนั้น หากสมัครเข้าอบรมพร้อมกันมากกว่า 1 คน ราคาจะถูกลง โดยราคาจะแสดงให้เห็นเมื่อกรอกจำนวนคนที่สมัครแบบมาเป็นกลุ่ม

เนื่องจากค่าอบรมนี้จ่ายให้กับผู้รับที่เป็นบุคคลธรรมดา เงินที่จ่ายเป็นค่าจ้างวิทยากรตาม 40(2) ซึ่งยอดเงินที่จ่ายยังไม่ถึงเกณฑ์ขั้นต่ำ จึงหักภาษีในอัตรา 0%

Download ตัวอย่างการกรอกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ซึ่งไม่มียอดหักภาษีได้จาก
https://excelexperttraining.com/home/images/content/content-images/WithholdingSample.png

หากจะหักภาษี ณ ที่จ่าย ขอให้ถือว่าค่าอบรมนี้เป็นจำนวนเงินหลังจากหักภาษี ณ ที่จ่ายแล้ว (โปรดดูวิธีการคำนวณภาษี ตามคำวินิจฉัยของสรรพากรเลขที่ กค 0702/2072 ข้อที่ 2.2)

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

การอบรมเป็นแบบฝึกปฏิบัติพร้อมกัน จึงต้องมีพื้นฐานการใช้ Excel มาบ้าง รู้จักการใช้เครื่องหมาย $ การใช้คำสั่งบนเมนู ต้องเคยใช้ Range Name มาก่อน ทั้งนี้คุณสมบัติของผู้เข้าอบรมของแต่ละหลักสูตรอาจแตกต่างกัน จึงขอให้ดูในรายละเอียดของหลักสูตรนั้นด้วย

วิธีการสมัครเข้าอบรมและเงื่อนไข

 1. ดูรายละเอียดของหลักสูตรอบรมและวันที่เปิดอบรมได้จาก 
  https://excelexperttraining.com/home/public-training/public-training 

 2. เมื่อต้องการลงทะเบียนแจ้งวันที่และเวลาที่สะดวกจะมาอบรม ขอให้คลิกเลือกหลักสูตรที่สนใจ คลิกปุ่ม สมัครเข้าอบรม ด้านล่างของหน้ารายละเอียดหลักสูตร โดยเลือกปุ่มสมัครแบบมาคนเดียวหรือแบบมาเป็นกลุ่ม เพื่อแจ้งชื่อ นามสกุล อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ และเลือกวันเวลาที่สะดวกจะมาอบรม

  RegisButton 

  หากสมัครเข้าอบรมแบบมาเป็นกลุ่ม ราคาค่าอบรมจะลดลงตามจำนวนคนในกลุ่ม

  ถ้าหลักสูตรนั้นมีผู้สมัครเต็มจำนวนที่รับได้แล้ว ข้อความบนหน้าปุ่มจะเปลี่ยนจากคำว่า สมัครเข้าอบรม เป็นคำว่า ลงทะเบียนจองคิว ขอให้ลงทะเบียนเข้าคิวไว้ก่อน ถ้าหากมีผู้สละสิทธิ์ยกเลิกการจองก็จะให้คิวลำดับถัดไปมีสิทธิ์เข้าอบรมแทน

  QButton

 3. ผู้สมัครเข้าอบรม สามารถสมัครให้ผู้อื่นหรือมอบหมายให้ผู้อื่นมาเข้าอบรมแทนได้

 4. เมื่อลงทะเบียนไว้เสร็จแล้ว ขอให้คอยตรวจสอบกล่องรับอีเมล จะมีอีเมลแจ้งไปหาเพื่อเรียนเชิญมาเข้าอบรมและแจ้งเลขที่บัญชีเพื่อให้โอนเงินค่าอบรม โปรดรีบโอนภายใน 3 วันนับตั้งแต่วันที่ผมส่งอีเมลแจ้ง 
  .......โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์
  .......เลขที่ 140-2696-437
  .......ชื่อบัญชี นายสมเกียรติ ฟุ้งเกียรติ
  .......อีเมลส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่ Excel@ExcelExpertTraining.com 

 5. ถ้ามีจำนวนผู้สนใจสมัครเข้าอบรมเกินกว่าที่กำหนด จะให้สิทธิ์แก่ผู้ที่สมัครเข้าอบรมก่อนและจ่ายชำระเงินครบก่อน มิฉะนั้นจะให้สิทธิ์แก่ผู้สมัครลำดับถัดไป

 6. หลังจากลงทะเบียนไว้แล้วแต่ยังไม่ได้โอนเงิน หากต้องการยกเลิกการลงทะเบียน สามารถยกเลิกการสมัครได้เองโดยคลิกที่ลิงก์ในอีเมลที่ได้รับ

 7. ถ้าสมัครเรียนหลักสูตรอบรมที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับสูตร ขอให้ผู้เข้าอบรมพิมพ์ คู่มือติดไม้ติดมือ (20 หน้า) ตามลิงก์นี้ ติดตัวมาด้วย ในวันอบรมจะได้รับแจกแฟ้มตัวอย่างและแฟ้มคู่มือหลักสูตรอบรมยอดนิยมรวม 5 หลักสูตร เป็นคู่มือหนากว่า 500 หน้า

 8. ต้องเตรียมสมุดจดและเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้คมาเอง ติดตั้ง Excel 2007/2010/2013/2016 ขึ้นไปและใช้เมนูภาษาอังกฤษ

 9. กรณีที่บริษัทเป็นผู้จ่ายค่าอบรมและต้องการหักภาษี ณ ที่จ่าย ขอให้บริษัทออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายให้ผมด้วยและนำมามอบให้ผมในวันอบรม โดยขอให้ถือว่าเงินค่าอบรมที่โอนให้ผมนั้นเป็นยอดหลังจากหักภาษีแล้ว ผมจะออกใบเสร็จรับเงินให้เพื่อนำไปเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทได้เต็มที่

 10. หากหลังจากโอนเงินแล้วแต่ต้องการยกเลิกการสมัคร ต้องอีเมลแจ้งให้ผมทราบก่อนวันอบรมล่วงหน้า 30 วัน หรือถ้ามีการยกเลิกการอบรม จึงจะคืนเงินค่าอบรมให้ โดยขอให้ผู้ยกเลิกการสมัคร ส่งอีเมลตอบรับเงินคืนหรือลงนามในใบรับเงินคืนเป็นหลักฐานให้ผมด้วย

  ถ้าไม่มาเข้าอบรม ถือว่าสละสิทธิ์และจะไม่ได้รับเงินค่าอบรมคืน

ขอให้ใช้อีเมล Excel@ExcelExpertTraining.com ในการติดต่อกับอีเมลของคุณเพื่อใช้เป็นหลักฐานที่ชัดเจน หรือโทรติดต่ออาจารย์สมเกียรติได้ที่ 097 140 5555

สถานที่อบรม

อบรมที่ห้องฝึกอบรม Excel (Home of Excel Expert Training)
7/1 ซอยรามคำแหง 35 หัวหมาก บางกะปิ กทม 10240
ดูแผนที่และภาพถ่ายเส้นทาง 

MapRoad ExcelExpertTrainingเส้นทางที่ลงสีเขียวไว้ใช้เลี่ยงรถติด

ก่อนจะมาอบรม ควรเตรียมตัวให้พร้อมเข้าอบรม ขอให้ศึกษาการใช้ Smart Formula และ Range Name
ได้จาก https://excelexperttraining.com/home/online/manuals/expert-tips 

ชมวิดีโอเพื่อเตรียมความรู้พื้นฐานได้จาก 
https://excelexperttraining.com/home/online/articles/learning/652-fast-and-easy-videos

หากมีพื้นความรู้น้อยกว่าคุณสมบัติที่แจ้งไว้ ไม่ควรสมัครเข้าร่วมอบรม เพราะในการอบรมจะไม่เสียเวลามาย้อนสอนพื้นฐานให้อีก

Author: สมเกียรติ ฟุ้งเกียรติEmail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

E-Learning

Go to top