Print
Parent Category: Articles
Category: General Users Articles

ถ้าปลุกเสก Excel ให้กลายเป็นกับคนขึ้นมา Excel จะเป็นคนที่ดีมากกว่าหลายๆคนเสียอีก นั่นเป็นเพราะ Excel ไม่เคยพูดปด Excel ไม่เคยผิดศีลข้อมุสา อะไรที่ถูกต้องก็ต้องว่าถูก อะไรที่ผิดก็ต้องว่าไปตามผิด มีแค่คนจริงๆอย่างพวกเราต่างหากที่ใช้ Excel หลอกตัวเอง สิ่งที่ถูกกลายเป็นผิด สิ่งที่ผิดกลับนำมาใช้กันโดยไม่รู้ตัว

ผู้ใช้ Excel ต้องเข้าใจความแตกต่างระหว่างค่าที่แท้จริงกับค่าที่แสดงของตัวเลขว่าต่างกันหรือไม่เหมือนกันอย่างไร ค่าที่แท้จริงเป็นอย่างไรๆก็ยังคงมีค่าตามนั้นไปตลอด แต่ผู้ใช้งานสามารถปรับรูปแบบให้ Excel แสดงค่าต่างไปอย่างเดิมอย่างไรก็ได้ จะเปลี่ยนตัวเลขที่เป็นค่าบวกให้แสดงให้เห็นเป็นค่าลบ เปลี่ยนค่าลบให้กลายเป็นตัวอักษรแทนก็ยังได้ ยกตัวอย่างเช่นกำหนดรูปแบบหรือ Custom Format ตามนี้

-#,##0.00;”No”;555;”Wrong”

Format นี้จะทำให้ตัวเลขซึ่งมีค่าที่แท้จริงเท่ากับ 123.45 แสดงให้เห็นเป็นค่าลบ -123.45 แต่ถ้าค่าที่แท้จริงเท่ากับ -123.45 จะกลับกลายเป็นคำว่า No แล้วถ้าค่าที่แท้จริงเท่ากับ 0 จะกลับกลายเป็นเลข 555 แทน ส่วนตัวอักษรที่บันทึกไว้จะกลับกลายเป็นคำว่า Wrong แสดงขึ้นมา ซึ่งถ้าสังเกตให้ดีจะพบว่าคำว่า No นั้นชิดข้างขวาของเซลล์ต่างจากคำว่า Wrong ที่ชิดซ้ายของเซลล์

Format ที่มักถูกคนนำมาใช้หลอกตัวเองที่ง่ายที่สุดเกิดจากการจัดให้ข้อมูลแสดงชิดซ้ายขวาหรือกลางเซลล์นี่แหละ ถ้าไม่จำเป็นแล้วไม่ควรจัดให้ชิดข้างไหนของเซลล์ให้ต่างไปจากธรรมชาติของ Excel ซึ่งมีหลักการกำหนดไว้ว่า

ค่าที่แท้จริงที่มีสถานะเป็นตัวเลขต้องชิดขวา ค่าที่แท้จริงที่มีสถานะเป็นตัวอักษรต้องชิดซ้าย

สูตรของ Excel ทุกสูตรยึดถือหลักนี้อย่างเคร่งครัด โดยใช้สถานะของค่าและตัวค่าที่แท้จริงเป็นหลัก หลายคนใช้สูตร VLookup หาค่าแล้วไม่พบ สาเหตุหลักที่พบบ่อยครั้งเกิดจากนำค่าที่เห็นว่าเป็นเลขไปค้นหาจากตารางที่เก็บเลข แต่กลับกลายเป็นว่าตัวเลขที่เห็นนั้นมีค่าที่แท้จริงเป็นตัวอักษร เช่น บันทึกตัวเลขไว้เป็น ‘123.45 หรือกำหนดรูปแบบของ Custom Format ให้เป็น Text ซึ่งทำให้ Excel ถือว่าค่านั้นมีสถานะเป็นตัวอักษรไปแล้ว จึงไม่มีทางที่จะหาค่าที่ต้องการพบ

ถ้าสูตร IF หรือสูตร VLookup หาค่าที่ต้องการไม่ได้อย่างที่คิดไว้ เรื่องแรกที่ต้องทำก็คือการสั่งเลิกจัดชิดข้างไหนของเซลล์ จะได้ใช้แค่สายตาดูว่าค่าที่นำไปใช้กับสูตร If หรือ VLookup นั้นชิดข้างไหนของเซลล์ ผู้ใช้ Excel ควรปล่อยให้ Excel แสดงลักษณะของค่าที่แท้จริงตามธรรมชาติของเขา โดยเฉพาะตารางที่ใช้เป็นฐานข้อมูลกับเซลล์ที่ใช้บันทึกค่าตัวแปร ไม่ควรจัดรูปแบบให้ชิดซ้ายขวากลางหรือกำหนดรูปแบบ Custom Format ใดๆ

แม้จะบีบคั้นเพียงใดก็ตามให้โกหก แต่ Excel ไม่ยอมรับหรอกว่า ค่าที่ชิดซ้ายซึ่งมีสถานะเป็นตัวอักษรว่าเท่ากับค่าที่ชิดขวาซึ่งมีสถานะเป็นตัวเลข

... Excel ไม่เคยพูดปด