Excel Expert Training ให้การอบรม Excel กลุ่มเล็กๆ ไม่เกิน 6 คน เพื่อมุ่งให้เกิดคุณภาพจากการอบรมสูงสุด ทุกคนสามารถเรียนรู้ Excel อย่างใกล้ชิด จะมาคนเดียวหรือมาเป็นกลุ่มแล้วนัดวันอบรมแบบส่วนตัวก็ได้

คุณสามารถมองเห็นภาพเนื้อหาที่อบรมได้อย่างชัดเจนจากจอภาพด้านหน้าของตัวเอง ดีกว่าการอบรมกลุ่มใหญ่ๆที่มีเครื่องฉายภาพให้เห็นเพียงจอเดียว ไม่ต้องเสี่ยงดวงได้ที่นั่งไกลจอก็โชคร้ายหน่อยเพราะมองตัวอย่างจากจอวิทยากรแทบไม่เห็น หรือต้องทนเรียนหลายหัวข้อที่ไม่น่าสนใจ พอสงสัยก็ไม่กล้ายกมือถามเพราะคนอื่นเขามีแต่พยักหน้าว่าเข้าใจ

MVP12yearsAd

คุณจะได้รับการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์จากอาจารย์สมเกียรติ ฟุ้งเกียรติ ซึ่งเชี่ยวชาญ Excel ระดับประเทศคนหนึ่งของไทย เป็นคนไทยคนแรกและคนแรกของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ได้รับการยกย่องจากบริษัท Microsoft ให้เป็น Microsoft Excel Most Valuable Professional ติดต่อกันมากกว่า 10 ปี ซึ่งตั้งแต่ปีพ.ศ. 2542 ได้สร้างเว็บ Excel Expert Training นี้เพื่ออุทิศตนให้ความรู้ฟรีแก่สังคมเรื่อยมา

อาจารย์สมเกียรติเคยสร้างชื่อเสียงด้านการอบรม Excel ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2539 - 2557 ให้กับสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) เคยเป็นทั้งระดับผู้ใช้งานเองและผู้บริหารในบริษัทชั้นนำทั้งขนาดใหญ่และเล็ก จึงสามารถถ่ายทอดประสบการณ์แบบเจาะลึก และให้มุมมองได้อย่างกว้างขวาง คุณจะได้รับโอกาสเรียนรู้และสอบถามอย่างใกล้ชิดแบบหาไม่ได้จากที่ใด เคล็ดลับบางอย่างแม้ต่างชาติก็ยังไม่มีความรู้เช่นนี้
(ประวัติอาจารย์สมเกียรติ ฟุ้งเกียรติ)

56787border

SFK scg4 640

 

นอกจากนี้ ขอเชิญเรียนรู้ Excel ได้ฟรีจาก บทความแนะนำวิธีการใช้ Excel

ร่วมเข้ากลุ่มคนรัก Excel ได้ที่ https://www.facebook.com/groups/ThaiExcelLover 
ติดตามบทความใหม่ๆได้จาก https://www.facebook.com/ExcelExpertTraining

 

XLLovers 

 

 

 

 

 

  

 

 

Public Training ต่างจาก Private Training อย่างไร 

Public Training เป็นการอบรมแบบเจาะลึกเฉพาะด้านซึ่งเปิดรับทุกคนที่สนใจมาสมัครเข้าร่วมอบรมด้วยกัน มาคนเดียวก็เรียนได้

Private Training เป็นการอบรมแบบส่วนตัว ซึ่งจัดให้กับกลุ่ม 1 - 4 คนที่มาจากที่ทำงานเดียวกัน โดยผู้เข้าอบรมสามารถกำหนดวันอบรม เนื้อหา และระยะเวลาที่ต้องการอบรมได้เอง


Public Training และ Private Training ซึ่ง Excel Expert Training จัดอบรมขึ้นนี้ มีประโยชน์กว่าที่อื่นอย่างมาก เพราะที่นี่จะรับจำนวนผู้เข้าอบรมไม่เกิน 4 - 6 คนต่อรอบเท่านั้น เพื่อมุ่งให้ผู้เข้าอบรมมีโอกาสได้เรียนรู้อย่างมีคุณภาพสูงสุด

ติดต่อสอบถามอาจารย์สมเกียรติ ฟุ้งเกียรติ ได้ที่โทร 097 140 5555 หรือ Excel@ExcelExpertTraining.com 

แผนที่ห้องฝึกอบรม Excel Expert Training
ซอยรามคำแหง 35

 

งานจัดการฐานข้อมูล

 

AccessDBF.zip
นำตัวอย่าง Northwind Traders จาก Microsoft Access มาพัฒนาด้วย Microsoft Excel แสดงวิธีค้นหาข้อมูลการสั่งซื้อ และพิมพ์ Invoice

 
 

FilteringVBA.xls
AutoFilter ข้อมูลโดยใช้ Validation > List ร่วมกับ VBA

 
 

FindWhat.xls
ค้นหาตำแหน่งเซลล์ซึ่งมีข้อมูลที่ต้องการโดยใช้ HyperLink
หมายเหตุ File นี้จะทำงานต่อเมื่อสั่ง save แล้วใช้ Excel เปิดขึ้น

 
 

GotoList.xls
ใช้ Data validation > List ร่วมกับ VBA เพื่อไปยังตารางที่ต้องการ

 
 

InputDBF.xls
บันทึก ค้นหา และแก้ไขข้อมูลลูกค้า ใช้สูตรทำงานร่วมกับ VBA โดยใช้รหัส VBA เพียงไม่กี่บรรทัด

 
 

Locating.xls
ใช้ Conditional Formatting ค้นหาตำแหน่งข้อมูลที่ต้องการ

 
 

MultiFilter.xls
Filter เลือกข้อมูลตามเกณฑ์ข้าม worksheet โดยใช้สูตร multiple match และสูตร unique list ร่วมกับ data table

 
 

MultiFilterVBA.xls
Filter เลือกข้อมูลตามเกณฑ์ข้าม worksheet โดยใช้ custom vba function คำนวณสูตร multiple match และสูตร unique list

 
 

MultipleMatch.xls
ค้นหาและแสดงรายละเอียดแต่ละรายการของข้อมูลเรื่องเดียวกัน

 
 

PictureList.xls
ค้นหาข้อมูลพร้อมรูปภาพประกอบรายการ

 
 

PrintRecord.xls
พิมพ์ข้อมูลทุกรายการที่บันทึกไว้

 
 

SendNewRecord.xls
ใช้ VBA ร่วมกับ Dynamic Range ช่วยบันทึกรายการต่อท้าย

 
 

SheetCreate.xls
ใช้ VBA ช่วยสร้าง Sheet และแยกข้อมูลไปแต่ละ Sheet

 
 

SimpleDBF.xls
ตัวอย่างการใช้ฐานข้อมูลอย่างง่าย

 
 

SumArray.xls
หาตัวเลขข้อมูลแยกประเภทโดยใช้สูตร array

 
 

UniqueFn.xls
ค้นหาข้อมูล Unique items โดยใช้ Function VBA

 

งานวางแผนกำหนดการ

 

DateTime.xls
คำนวณหาระยะเวลาระหว่างวันและเวลาที่กำหนด โดยใช้สูตร array DATEDIFF ของ John Walkenbach (DateDiff.xlaซึ่งแก้ไขจุดบกพร่องของสูตร DateDif ของ Excel ในการคำนวณระยะเวลาบางช่วง
{=DATEDIFF(Start,Stop)}และเพิ่มสูตร YEARDIFF, MONTHDIFF, DAYDIFF เพื่อหาระยะเวลาเป็นปีเดือนวันตามลำดับ

 
 

Installment.xls
กำหนดการรับเงินจากการขายผ่อนชำระ

 
 

MRPdbf.xls
ฐานข้อมูลและตารางวางแผน Material Requirement Planning
สามารถกำหนดตารางวันหยุดในสัปดาห์

 

MRPModule.xls
ชุดตารางสำหรับวางแผน Material Requirement Planning

 

MRPComplete.xls
ชุดตารางสำหรับวางแผนพร้อมข้อมูลตัวอย่าง MRP

 

ProductSummary.xls
ตารางสรุปยอดผลิตและส่งสินค้า ใช้ตารางเดียวเลือกแสดงยอดผลิต ยอดนำส่ง หรือยอดสุทธิ โดยสามารถคลิกเลือกให้แสดงยอดสะสมได้ด้วย

 

PushPullTime.xls
กำหนดเวลาระหว่างช่วงที่กำหนด สามารถคำนวณแบบเดินหน้าหรือแบบถอยหลัง โดยคำนึงถึงช่วงเวลาพัก

 

PushPullWeekday.xls
กำหนดเวลาระหว่างช่วงที่กำหนด สามารถคำนวณแบบเดินหน้าหรือแบบถอยหลัง โดยคำนึงถึงวันหยุดพักพิเศษ หรือวันหยุดประจำสัปดาห์

 

RealWorkDay.xls
กำหนดวันทำงานก่อนหน้าหรือตามหลังวันหยุด

 

ScheduleFn.xls
วางแผนตารางการผลิตโดยคำนึงถึงเวลาหยุดพัก

 

SchedulePushPullVBA.xls
วางแผนกำหนดการโดยคำนึงถึงวันหยุดประจำสัปดาห์และวันหยุดพิเศษ

 

ScheduleMRP.xls
วางแผนความต้องการวัสดุโดยคำนึงถึงวันหยุด

 
 

TimeConsume.xls
คำนวณระยะเวลาที่ใช้ในช่วงเวลาที่กำหนด

 

Calendar.xls
ตารางปฏิทิน

 
 

FIFO.xls
ตารางตัดยอดสินค้าแบบ First in - First out

 
 

BE2AD.xla
Add-in สำหรับปรับเลขปีพ.ศ.ที่บันทึกไว้ให้เป็นปีค.ศ.

 

งานวิเคราะห์วิจัย

 

Feasibility Study Model
งานศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนทำธุรกิจบ้านจัดสรร
อ่านคำอธิบาย 

Aspect.xls
Aspect analysis วิเคราะห์ระยะห่างเชิงมุมของดาวใน 2 ระนาบ

 
 

CellColor.xls  CellFormat.xls
ใช้สีช่วยในการวิเคราะห์ กำหนดสีเซลล์ให้ขึ้นกับค่าที่อยู่ในเซลล์ โดยใช้ VBA ช่วยทำให้เลือกสีได้เกินกว่า 3 สีซึ่งเป็นข้อจำกัดของ Conditional Formatting

 
 

CostBenefit.xls คำอธิบาย
วิเคราะห์จุดคุ้มทุนการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์และค่าฝึกอบรม

 
 

EOQ.xls
วิเคราะห์ปริมาณการสั่งซื้อที่ประหยัดที่สุด (Economy Order Quantity)

 
 

MovingAVG.xls
Dynamic Moving Average ปรับเปลี่ยนให้ยืดหยุ่นได้ทั้งจำนวนวัน และวันหยุด

 
 

ProductMix.xls
ตารางสรุปการใช้วัตถุดิบ สามารถปรับเปลี่ยนสูตรผสมและตารางการผลิต

 
 

Solver.xls
วิเคราะห์หาจำนวนการผลิต ซึ่งทำกำไรสูงสุด และสามารถใช้วัตถุดิบที่มีอยู่อย่างเต็มที่ นำตัวอย่างนี้มาจาก John Walkenbach ดัดแปลงใช้ range name ร่วมกับ vba

 
 

UncerDBF.xls
Uncertainty of measurement โดยใช้สูตรเดียวคำนวณได้หลายกรณี

 
 

FIFOvba.xls
คำนวณยอดสินค้าคงเหลือตามหลัก FIFO

 
 

FIFOAddin.xla
Add-in คำนวณยอดสินค้าคงเหลือตามหลัก FIFO

 

งานบัญชีการเงิน

 

AssetDPR.xls
คำนวณและคาดการณ์ ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าทรัพย์สินโดยใช้ Data Table

 
 

Banking.xls
สรุปยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร

 
 

CashFlow.xls
ตารางคำนวณหา Cashflow และอัตราผลตอบแทนจากเงินลงทุน

 
 

CF-Bdgt.xls
Cashflow 3 มิติ : Actual, Budget, Actual vs Budget

 
 

Easy-FS2.xls
Financial Feasibility Study อย่างง่าย พร้อมศึกษาผลกระทบจากการปรับ debt-equity ratio ในสัดส่วนต่างๆ

 
 

Payroll.xls และ Payroll.xlm
ตารางบันทึกเงินได้ของพนักงาน และคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตัวอย่างนี้ใช้อัตราภาษีเก่าและใช้ xlm macro คุมลำดับการทำงาน ต้อง download file ทั้งสองนี้ไปใช้ร่วมกันเสมอ

 
 

Reconcile.xls
Bank reconcile ระหว่างบัญชีเงินฝากธนาคารและบัญชีบริษัท

 

งานคำนวณขั้นสูง

 

3DLookup.xls
เปรียบเทียบวิธีใช้สูตร Array กับสูตร lookup ธรรมดา
แล้วสรุปตัวเลขด้วย
Data Table แทน Pivot Table

 
 

AdvPivot.xls
ประยุกต์ใช้ data table แทนที่จะใช้ pivot table เพื่อเอาชนะจุดอ่อนของการ refresh

 
 

ArrayFn.xls
Array Function (VBA) เทียบกับสูตร Array ตามปกติ เพื่อสร้างเลขลำดับในช่วงที่ต้องการ

 
 

ArrayFn2.xls
Array Function อย่างยาก (VBA) สร้างเลขลำดับในช่วงที่ต้องการ สามารถกำหนดขนาดช่วง ค้นหาค่าใน array และค้นหาตำแหน่งของค่า

 
 

Cloning1.xls
แสดงการยืมสูตรคำนวณมาใช้ในตาราง data table

 
 

DataTable.xls
ปรับ Data Table ให้สามารถรับตัวแปรได้ไม่จำกัด และสามารถ link data table ข้าม sheet ซึ่งปกติแล้ว Excel จะรับตัวแปรได้เพียง 2 ตัว และไม่ยอมให้ส่งค่าข้าม sheet

 
 

SignificantDigit.xls
Custom VBA Function สูตรปัดตัวเลขเกี่ยวข้องกับการวัด
Significant figure and rounding

 
 

Suriyatr1.xls
คำนวณตำแหน่งการโคจรของดวงดาว
ตามหลักพระคัมภีร์สุริยยาตรศิวาคม

 
 

Suriyatr2.xls
คำนวณตำแหน่งการโคจรของดวงดาว
ตามหลักดาราศาสตร์สากล

4ZSuriyaV3Pro++.xlsb
โปรแกรมคำนวณโหราศาสตร์ไทย
ตัวอย่างนี้จะแสดงให้เห็นความน่าทึ่งของ Excel
ทำสิ่งที่ไม่น่าเชื่อว่าจะทำได้
อ่านความเป็นมา

ถ้าอยากดูแฟ้มโหราศาสตร์ที่เปิดให้แกะแต่ละส่วน ขอให้คลิกลิงก์นี้

 

งานนำเสนอด้วยกราฟ

 

2in1.xls
แสดงกราฟ 2 รูป ร่วมกันบนกราฟหน้าเดียว โดยใช้แกน x-y ร่วมกัน

 
 

Circle&Line.xls
ภาพวงกลม เส้นแสดงมุม และตัวเลขกำกับตำแหน่ง

 
 

NormDist.xls
Normal Distribution Chart แสดงพื้นที่แบบ 2 หาง

 
 

SalaryStructure.xls
ภาพแสดงโครงสร้างอัตราเงินเดือนเปรียบเทียบกับตลาด

 
 

SimpleCircle.xls
ภาพวงกลมแบบ 2 มิติและ 3 มิติ

 
 

YXChart.xls
กราฟที่สร้างไม่ได้ตามวิธีที่ใช้โดยปกติ ต้องใช้สูตรสร้างขึ้น

 
 

DynamicChart.xls
ใช้สูตร Offset ช่วยปรับการแสดงเส้นกราฟตามจำนวนข้อมูล

 

Author: สมเกียรติ ฟุ้งเกียรติEmail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

About Excel Expert Training

 

  

Excel Expert Training จัดอบรม Excel มานานตั้งแต่ปีพ.ศ. 2539
โดยอาจารย์สมเกียรติ ฟุ้งเกียรติ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญ Excel ระดับแนวหน้าของประเทศ
เป็น Microsoft Excel MVP คนแรกของไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ได้รางวัลนี้นานกว่า 10 ปี

ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2542 ได้สร้างเว็บ Excel Expert Training นี้
เพื่ออุทิศตนให้ความรู้ฟรีแก่สังคมเรื่อยมา

อีกทั้งยังเคยเป็นวิทยากรให้กับสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) กว่า 18 ปี
เป็นวิทยากรให้กับบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) กว่า 5 ปี
นี่คือหลักฐานแห่งความมั่นใจในคุณภาพ

Excel Expert Training มุ่งจัดอบรมให้มีคุณภาพสูงสุด รับผู้เข้าอบรมไม่เกิน 4 คนต่อรอบเท่านั้น
คุณสามารถเลือกอบรมแบบ Public หรือแบบ Private ซึ่งคุณสามารถ
กำหนดเนื้อหาที่ต้องการอบรมได้เอง และนัดอบรมในวันและเวลาที่สะดวก


Excel-logo-icon 90bw

 

xlroom01 850

EasyView 856

จากจอภาพด้านหน้า ผู้เข้าอบรมสามารถชมภาพจากเครื่องของวิทยากรได้คมชัดทั้งภาพและเนื้อหา

xlroom850

EETLogo wTableSML

EETEmailPhone

 

 

 

EETSmart01

Go to top