ฉลาดใช้เคล็ดลับของ Excel อย่างมืออาชีพ
Smart Tips for Excel Expert

หลักสูตรเริ่มต้นสำหรับผู้ใช้ Excel ในการทำงานทุกคนซึ่งอยากเก่ง Excel เป็นความรู้พื้นฐานซึ่งช่วยทำให้ไม่กลัว Excel อีกต่อไป เมื่อหัวหน้ามอบหมายงานมาให้ก็สามารถใช้ Excel สร้างงานได้อย่างรวดเร็ว ให้ผลลัพธ์ถูกต้อง แม่นยำ และยืดหยุ่นต่อความต้องการในการบริหาร

พื้นฐานที่ดีย่อมช่วยทำให้ผู้ใช้ Excel รู้จักพึ่งตัวเองในการเรียนรู้สูตรหรือคำสั่งบนเมนู สามารถสร้างงานที่มีประโยชน์ไม่เพียงแต่ในระยะยาว หากยังสามารถนำแฟ้มนั้นไปให้ผู้อื่นใช้ต่อได้สะดวกอีกด้วย

หลักสูตรนี้ต่างจากหลักสูตรอื่นในท้องตลาดที่มักใช้เวลาอบรมสอนข้ามขั้นไปเน้นสูตรอะไรเยอะแยะไปหมด แต่ไม่ได้ให้ความรู้พื้นฐานว่า ตัวผู้ใช้ Excel จะต้องทำอย่างไรก่อนแล้ว Excel จึงจะคำนวณได้ถูกต้อง

rightSML

หลักสูตรฉลาดใช้เคล็ดลับของ Excel อย่างมืออาชีพ เป็นความรู้ที่ขาดไม่ได้ของผู้ใช้ Excel ทุกคน และขอแนะนำให้เข้าอบรมหลักสูตรนี้ก่อนเรียนหลักสูตรอื่น

จุดมุ่งหมาย

 1. เป็นความรู้พื้นฐานในการใช้สูตรและคำสั่งของ Excel
 2. สามารถใช้ Excel ได้ง่ายขึ้น สะดวกขึ้น และทำงานเสร็จเร็วขึ้น

คุณสมบัติผู้เข้าอบรมและสัมมนา

ต้องเคยใช้ Excel มาก่อนบ้าง สามารถสร้างสูตรและคุ้นเคยกับการใช้คำสั่งเมนู

ระยะเวลาที่ใช้ในการอบรม

6 - 12 ชั่วโมง ขึ้นกับพื้นฐานของผู้เข้าอบรม

วิธีการอบรม

ชมการสาธิตตัวอย่าง เรียนรู้หลักการคิด และฝึกปฏิบัติตามตัวอย่างที่เตรียมไว้ให้แล้ว

เนื้อหา

 • วิธีปรับระบบการทำงานของ Excel ให้พร้อมต่อการใช้งานและช่วยทำให้ผู้ใช้ Excel ทำงานได้เร็วขึ้น
 • วิธีสร้างสูตรและแก้ไขสูตรโดยไม่ต้องพิมพ์ตำแหน่งอ้างอิงเอง เพื่อมุ่งลดความผิดพลาดของมนุษย์ให้เหลือน้อยที่สุด
 • วิธีแกะสูตรและไล่ที่ไปที่มาเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการคำนวณ
 • วิธีใช้เครื่องหมาย $ เพื่อสร้างสูตร Smart Formula สูตรเดียวแต่ใช้งานได้สารพัด
 • วิธีใช้คำสั่งลัดจากการใช้เมาส์หรือแป้นพิมพ์เพื่อจัดการกับเซลล์สูตรหรือข้อมูลในพื้นที่ตารางขนาดใหญ่ ซึ่งจะช่วยลดระยะเวลาที่ใช้ในการทำงานลงอย่างมาก
 • แนวทางการออกแบบตาราง การแยกชีทหรือแยกแฟ้มที่ถูกต้อง เพื่อทำให้สะดวกต่อการใช้และปรับปรุงแก้ไขในภายหลัง
 • วิธีสร้างสูตรลิงก์ข้ามชีทหรือข้ามแฟ้มที่จะทำให้ไม่จำเป็นต้องเสียเวลาสร้างสูตรลิงก์ข้ามชีทหรือข้ามแฟ้มอีกต่อไป
 • วิธีเปลี่ยนการเชื่อมโยงในสูตรลิงก์ข้ามแฟ้มไปยังแฟ้มใหม่ ไม่ว่าจะแฟ้มใหม่นั้นมีชื่อต่างไปหรือเก็บแฟ้มไว้ในโฟลเดอร์อื่นก็ตาม
 • วิธีตั้งชื่อพื้นที่ตาราง (Range Name) เพื่อช่วยทำให้การลิงก์ไม่ว่าจะข้ามชีทหรือข้ามแฟ้มทำได้ง่ายมาก
 • วิธีตั้งชื่อให้กับสูตร (Formula Name) และชื่อค่าคงที่ (Constant Name) เพื่อช่วยย่อสูตรยากๆยาวๆหรือข้อความยาวๆให้สั้นและสะดวกต่อการเรียกใช้
 • วิธีลิงก์ชื่อข้ามชีทหรือข้ามแฟ้ม
 • วิธีใช้สูตรที่จำเป็น เช่น Round Trunc Mod IF Choose Match Index VLookup
 • วิธีใช้ Format และเคล็ดการปรับรูปแบบตามเงื่อนไขโดยไม่ต้องใช้ Conditional Formatting
 • ข้อห้ามและสิ่งที่พึงระวังในการใช้ Excel โดยเฉพาะวิธีควบคุม Excel ให้คำนวณเพื่อใช้ตัดสินใจได้ถูกต้อง ซึ่งน้อยคนนักจะทราบเรื่องสำคัญนี้

 

Author: สมเกียรติ ฟุ้งเกียรติEmail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

หลักสูตรอบรมแบบ Private

Go to top