เชิญทุกท่านที่สนใจสมัครเข้าอบรมในวันอาทิตย์ครับ ... คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดและลงทะเบียน

Arrow up
Arrow down

หันมาใช้ Excel จัดการฐานข้อมูล  แทน Access กันดีกว่า
Managing Data with Excel

โปรแกรม Microsoft Excel ยอดเยี่ยมมากในเรื่องความยืดหยุ่น สามารถนำมาดัดแปลงประยุกต์ใช้กับงานคำนวณได้สารพัด อีกทั้งยังสามารถนำ Excel มาใช้จัดการฐานข้อมูลคล้ายกับที่ Access ทำได้เช่นกัน เมื่อผนวกจุดเด่นในเรื่องความยืดหยุ่น ความง่ายในการคำนวณ รวมกับความสามารถในการจัดการฐานข้อมูลเข้าด้วยกันแล้ว Excel จะช่วยให้คุณนำข้อมูลที่มีอยู่มาใช้ประโยชน์ เพิ่มค่าเป็นเงินเป็นทองได้เต็มที่อย่างนึกไม่ถึงทีเดียว

แทนที่จะวุ่นวายใช้ Access จัดเก็บข้อมูล และใช้ Access VBA ที่ยากแสนยากมาจัดลำดับการคำนวณ แล้วต่อมาพอจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือสร้างงานหน้าตาใหม่ๆมาใช้ ก็ต้องตามตื๊อพนักงานคนแรกที่สร้างงานไว้นั้น ให้กลับมาแกะสูตรเก่า แก้โปรแกรมเดิมที่สร้างไว้ ซึ่งเหนื่อยยากและเสียเวลาแก้ไขมิใช่น้อย หลักสูตรนี้จะชี้ทางเลือกใหม่ที่ง่ายกว่า รวดเร็วกว่า และยืดหยุ่นต่อความต้องการมากกว่าให้กับคุณ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจ SME หรือธุรกิจขนาดใหญ่ ให้หันมาใช้ Excel จัดการฐานข้อมูลแทน Access กันดีกว่า

วัตถุประสงค์

 1. ทราบประเด็นสำคัญในการตัดสินใจเลือกใช้ Excel หรือ Access หรือนำมาใช้งานต่อเนื่องกัน เพื่อให้เหมาะกับงาน เงื่อนไข และจังหวะเวลาทางธุรกิจ
 2. สามารถใช้ Excel ช่วยจัดการฐานข้อมูลในทุกขั้นตอน เริ่มตั้งแต่จัดเก็บ ค้นหา เปลี่ยนแปลง แก้ไข แยกแยะข้อมูลแบบ Query แล้วสร้างรายงานแสดงผลลัพธ์ได้ทันต่อความต้องการ
 3. สามารถลดความซับซ้อนของระบบข้อมูล ลดขั้นตอนการเรียนรู้ ลดจำนวนคนและขั้นตอนการสร้างงาน สามารถประหยัดเงินลงทุน ในขณะที่สามารถสร้างผลงานได้มากขึ้น เร็วขึ้น และง่ายขึ้นต่อการปรับตัวทางธุรกิจ

เนื้อหา ระยะเวลาอบรม 18 ชั่วโมง ครั้งละ 3 ชั่วโมง รวม 6 ครั้ง

 • ข้อพิจารณา ข้อดีและข้อเสีย เพื่อเลือกใช้ Excel หรือ Access หรือใช้งานต่อเนื่องกัน
 • วิธีออกแบบฐานข้อมูลแบบ Relational Database วิธีแบ่ง file และ link file แล้วใช้รหัสเชื่อมโยง
 • วิธีใช้เครื่องมือต่อไปนี้ในการบันทึกและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
  • บันทึกเองตามตำแหน่งเซลล์ที่ยอมเท่านั้น
  • Data Validation เพื่อควบคุมการบันทึกข้อมูลแบบตำแหน่งคงที่หรือย้ายตำแหน่งที่ยอมให้บันทึกได้ตามเงื่อนไข
  • Input Form เพื่อช่วยทำให้ใช้เมาส์คลิกเลือกข้อมูลได้สะดวกกว่าการพิมพ์เอง
 • วิธีใช้สูตรค้นหาและจัดการฐานข้อมูล
  • วิธีตรวจสอบแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง เช่น มีช่องว่างตามกำหนด จำนวนตัวอักษรตามกำหนด
  • วิธีใช้สีแสดงตำแหน่งข้อมูลที่ต้องการค้นหาโดยใช้ Conditional Formatting
  • วิธีใช้สูตร IF, And, OR, Choose, Vlookup, Match, Index เพื่อดึงข้อมูล
  • วิธีใช้สูตรอื่นๆเพื่อแยกข้อความหรือตัวอักษรออกมาใช้งาน
 • วิธีใช้คำสั่งจากเมนู Data เพื่อจัดกลุ่ม จัดเรียง แยกรวมประเภทรายการหรือข้อความ และ Consolidate
  • Data Sort เรียงข้อมูลและข้อห้ามที่ต้องระวัง
  • Data Filter เพื่อจัดกลุ่มข้อมูลตามเงื่อนไขที่ซับซ้อนเกินกว่าที่คำสั่งบนเมนูจะทำได้
  • Data Consolidate เพื่อรวมตัวเลขจากหลายตารางเข้าด้วยกัน
  • Data Advanced Filter เพื่อแยกข้อมูลตามเงื่อนไขและสรุปรายการที่มีค่าแบบ Unique ไม่ซ้ำ
  • Data Text to Columns เพื่อแยกข้อมูลที่ยาวๆเป็นเซลล์ละส่วนๆ
  • Data SubTotal เพื่อแบ่งกลุ่มรายการและแสดงยิดรวมอต่ละกลุ่ม
 • วิธัใช้สูตรหายอดรวมและเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียระหว่างการใช้สูตรบวก สูตร SUM และ SubTotal
 • วิธีใช้ SubTotal ร่วมกับ Custom View และ Outline เพื่อแสดงยอดรวมตามโครงสร้างตารางที่ต้องการโดยอัตโนมัติ
 • วิธีใช้สูตร Sum Array เพื่อหายอดรวมแยกตามประเภทรายการ แบบทั่วไปและแบบหลายเงื่อนไข
 • วิธีดึงข้อมูลจากตารางที่มีโครงสร้างฐานข้อมูลขาดมาตรฐาน
 • วิธีใช้สูตร Multiple Match และ Unique List เพื่อค้นหาและเรียกดูข้อมูลซ้ำ
 • วิธีใช้ Pivot Table แล้วใช้ Data Table ร่วมกับสูตร Array เพื่อเอาชนะข้อจำกัดของ Pivot Table
 • วิธีติดต่อและใช้ข้อมูลร่วมกับโปรแกรมชนิดอื่นผ่าน Microsoft Query
 • วิธีนำรูปภาพมาแสดงประกอบรายการ
 • วิธีใช้ HyperLink และ VBA Add-in ช่วยงานฐานข้อมูล

ผู้เรียนสามารถปรับเปลี่ยน ตัดทอน หรือเพิ่มเติมเนื้อหาเคล็ดลับอื่นๆให้เหมาะสมกับเวลา ระดับความรู้ และความต้องการของผู้เข้าอบรม

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

 • เหมาะสำหรับผู้ซึ่งทำงานเกี่ยวข้องกับการจัดเก็บข้อมูล เช่น งานขายและการตลาด งานบุคคลและธุรการ งานบัญชีการเงิน งานผลิต งานบริหารทรัพย์สิน งานระบบข้อมูลสารสนเทศ
 • ควรผ่านการอบรมหลักสูตรฉลาดใช้เคล็ดลับของ Excel อย่างมืออาชีพ หรือ สุดยอดเคล็ดลับและลัดของ Excel มาก่อน หรือมิฉะนั้นต้องคุ้นเคยกับการใช้ Excel 2007/2010 ขึ้นไปเป็นอย่างดี รู้จักสูตร IF, Range Name, Formula Name, Formatting ทั้งนี้ไม่จำเป็นต้องรู้จักหรือเคยใช้ Access

 

Author: สมเกียรติ ฟุ้งเกียรติEmail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Go to top